Preskočiť navigáciu
RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu skončilo dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa zmenilo číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

     RÚ zverejnil podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3 600 MHz – 3 800 MHz formou elektronickej aukcie vo všetkých okresoch Bratislava a Košice. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 8/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Vysielacie zariadenia pre sprievody predsedov parlamentov
24.04.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal súhlas s krátkodobým používaním frekvencií na prevádzku vysielacích zariadení počas konania výročnej konferencie predsedov parlamentov členských ...
Svetový deň rádioamatérov
18.04.2017, Tlačová správa
     Dnes si rádioamatéri pripomínajú Svetový deň rádioamatérov, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU). IARU založili v Paríži 18.4.1925. Predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl...
Prieskum dostupnosti TV prijímačov s DVB-T2 HEVC/H.265
10.04.2017, Tlačová správa
     Vzhľadom na uvoľňovanie pásma 700 MHz pre mobilné služby a zvyšujúce sa požiadavky na televízne terestriálne vysielanie vo vysokej kvalite, európske krajiny postupne prechádzajú zo štandardu DVB-T na DVB-T2. V tejto súvisl...
Konzultácia k prideľovaniu frekvencií v pásmach 26 GHz a 29 GHz
06.04.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú konzultáciu o spôsobe pridelenia frekvenčných blokov z frekvenčného pásma 26 GHz a 29 GHz, ktorej účelom je zabezpečenie efektívneho vyu...
Jednotný postup pri implementácii sieťovej neutrality
05.04.2017, Tlačová správa
     Z iniciatívy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa 29.3.2017 na pôde RÚ uskutočnilo informatívne stretnutie so zástupcami podnikov („telekomunikačných operátorov“ a ich zdru...