Preskočiť navigáciu
RÚ

Kľúčové slovo

Konzultácie


Konzultačné miesto

     Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami podľa § 67 RÚ zriadil a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom sídle RÚ zverejnil pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách alebo verejných konzultáciách s dotknutými stranami podľa § 67. Návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva, a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok zverejňuje RÚ spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete; to neplatí, ak ide o verejné konzultácie s dotknutými osobami podľa § 67. 

 Výzvy

Aktuálne návrhy opatrení v procese verejných (národných) konzultácií a pripomienky dotknutých osôb

Príloha č. 1: Model BU LRIC pure

Príloha č. 2: Metodika k modelu BU LRIC pure 

Príloha č. 3: Metodika k zberu vstupných dát pre model BU LRIC pure

Príloha č. 4: Vstupné podklady pre výpočet ceny

Príloha č. 5: Podklady pre výpočet beta koeficientu 

Príloha č. 6: Podklady pre výpočet WACC

Výsledky národných aj nadnárodných konzultácií