Preskočiť navigáciu
RÚ

TÚ SR uložil spoločnosti UPC prvú pokutu


02.05.2001

Dňa 24. apríla 2001 vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Továrenská 11, 812 61 Bratislava pokutu v sume 50 000,- Sk za porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, tým že neposkytla informácie (nepredložila kalkulácie k cenníkom), ktoré si vyžiadal TÚ SR pre potreby cenovej kontroly tak, ako to ukladá § 14 ods. 1 v nadväznosti na § 13 toho istého zákona. Kalkulácie k cenníkom spoločnosť UPC nepredložila ani do 26.2. 2001, preto TÚ SR začal správne konanie vo veci porušenia cenovej disciplíny podľa zákona o cenách.

Podľa § 18 ods. 4 zákona o cenách je možné uložiť pokutu až do výšky 1 milióna korún. Vzhľadom na to, že správneho deliktu sa dopustil subjekt s významným vplyvom na relevantnom trhu úrad považuje sumu 50 000,- Sk za primeranú.

Spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. je povinná pokutu uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Kontrola v spoločnosti UPC pokračuje.

Okrem spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. úrad začal v dobe od 1. januára do 30. apríla 2001 celkom 207 správnych konaní voči prevádzkovateľom káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové a interaktívne signály na Slovensku. Uvedené správne konania úrad vedie vo veci porušenia zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v platnom znení. TÚ SR k 30. aprílu rozhodol v 162 prípadoch a uložil pokuty v celkovej výške 153 720,- Sk.

V Bratislave 2. mája 2001.