Preskočiť navigáciu
RÚ

Licencia spoločnosti Globtel GSM, a.s. nadobudla právoplatnosť


04.10.2000

Dňa 6. septembra 2000 nadobudla právoplatnosť licencia spoločnosti Globtel GSM, a.s. vydaná Telekomunikačným úradom SR (TÚ SR) na základe žiadosti o licenciu, podanej spoločnosťou Globtel GSM, a.s. podľa § 54 ods.1 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Po splnení zákonom stanovených podmienok vydal dňa 22. augusta 2000 podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 písm. c) a § 15 až 17 citovaného zákona licenciu spoločnosti Globtel GSM, a.s..

Držiteľ licencie Globtel GSM, a.s., so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, je oprávnený vykonávať na území Slovenskej republiky tieto telekomunikačné činnosti:

  • zriaďovať a prevádzkovať verejné mobilné telekomunikačné siete na frekvenciách pridelených držiteľovi licencie;
  • poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí;
  • poskytovať verejnú dátovú službu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí.
Držiteľovi licencie sa na dobu účinnosti tejto licencie prideľujú pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb nasledovné čísla a číselné bloky:
  • číslo (cieľový kód) "0905" "0906" a "0907" pre mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť v pásme 900 a 1800 MHz; a
  • šesťmiestne číselné bloky xxx xxx, každý pozostávajúci z jedného milióna čísel pre každý z vyššie uvedených cieľových kódov (0905, 0906, 0907).

V Bratislave 4. októbra 2000.