Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa mení číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

RÚ upozorňuje telekomunikačných operátorov, že sa blíži termín (31.7.2016) ukončenia elektronického zberu dát potrebných pre analýzy relevantných trhov a medzinárodné vykazovanie. Dňa 1.6.2016 RÚ odoslal listy so žiadosťou o poskytnutie dát za 1. polrok 2016. Podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) zákona o elektronických komunikáciách podnik („telekomunikačný operátor“) je povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu. Za nesplnenie povinnosti hrozí podniku sankcia.

Výberové konania na frekvencie v pásme 3,7 GHz
28.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie...
Dostupnosť internetu vo vlakoch na Slovensku
26.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zisťoval dostupnosť prístupu k internetu a k ďalším elektronickým komunikačným službám vo vlakoch na Slovensku. Vykonané merania preukázali, že steny ž...
Regulačný úrad presadzuje platbu poštovného aj formou platobných kariet
21.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upravil Slovenskej pošte (SP), a.s. licenciu tak, aby od 1.10.2016 umožnil úhradu poštovného nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne prostredníctvom pl...
Blíži sa druhý termín nahlasovania výšky tržieb
28.06.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, ktorí RÚ oznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov, aby nezabudli...
Mobilný internet aktívne využíva 68% obyvateľov Slovenska
20.06.2016, Tlačová správa
     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu polročne narástol o 250 tisíc. V roku 2015 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu pros...