Preskočiť navigáciu
RÚ

Poplatky


1. Správne poplatky stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

2. Úhrady za právo používať frekvencie + dodatok - opatrenie č. 1/2017

3. Úhrady za používanie čísla

Čísla účtov, IČO a DIČ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ)
IČO: 42355818, DIČ: 2024003729 
ktorý vznikol v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ďalej Regulačný úrad bude od 1.1.2014 používať pre platobný styk nižšie uvedené účty:

A: pre platby zo SR:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

1. administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení
Číslo účtu: 7000499747/8180
IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747

2. pokuty
Číslo účtu: 7000499739/8180
IBAN SK67 8180 0000 0070 0049 9739

3. kompenzačný fond – poštové služby
Číslo účtu: 7000499771/8180
IBAN SK76 8180 0000 0070 0049 9771

 

Poštová banka, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

4. správne poplatky
IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796

pre platby zo zahraničia

SWIFT CODE: POBNSKBA

 

B: pre platby zo zahraničia (okrem správnych poplatkov - bod 4) platia vyššie uvedené bankové účty vo forme IBAN:

1. Platby v cudzej mene aj v eurách, ak Vaša banka neprešla na SEPA platby použite SWIFT Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia. 

SWIFT CODE: SUBASKBX

2. Platby v cudzej mene aj v eurách, ak Vaša banka prešla na SEPA platby použite SWIFT Štátnej pokladnice, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia.

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX


účel platby: Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia
VS: 1111 - žiadosť o pridelenie čísla,
VS: 2222 - potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,
VS: 3333 - skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti,
VS: 6666 - žiadosti súvisiace so správou frekvenčného spektra,
VS: 7777 – žiadosti súvisiace s poštovou službou,
VS: 8888 - spory medzi podnikmi,
VS: 6670 – Orange
VS: 6680 – Slovak Telekom
VS: 6006 – Telefónica Slovakia
VS: 6660 – TOWERCOM


Upozornenie:
Prípadné administratívne úhrady, ktoré partneri Regulačného úradu uhradia na účty Telekomunikačného úradu SR budú v priebehu roku 2014 prenášané na účty Regulačného úradu. Od 1.1.2015 budú všetky takéto úhrady vrátené platiteľovi.
Regulačný úrad nie je platiteľom DPH.

Výdavkový účet Regulačného úradu
7000499755/8180
IBAN SK23 8180 0000 0070 0049 9755

Platobná inštrukcia – SEPA úhrady
cez európsky platobný systém STEP2/via pan-European automated clearing house STEP2

Údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady* v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje** / Data needed for routing purposes for SEPA Credit Transfer to a client of the STATNA POKLADNICA – mandatory data**
Banka príjemcu/Beneficiary´s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**:SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary´s account number IBAN**:SK 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx
(v prípade potreby použite validátor IBAN / if necessary use the IBAN validator)
Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)
Adresa príjemcu/Beneficiary´s address
Kód krajiny/Country code: SK
Účet prevodu/Remittance information

(napr. číslo faktúry, VS, KS, SS atď. / for example invoice number, VS, KS, SS etc.)

*SEPA úhrada – úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.
SEPA krajiny – členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré sa dobrovoľne pristúpili k SEPA
Upozornenie: SEPA úhradu po 1.2.2014 bude možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX.