Preskočiť navigáciu
RÚ

Uvádzanie zariadení na trh


Zoznam notifikovaných orgánov k RED smernici, k EMC smernici a k iným smerniciam Európskeho parlamentu a Rady je dostupný na NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) stránke  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm net.

Nariadením vlády č. 193/2016 Z.z.  o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu bola implementovaná SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES. Informácie, príručky a ďalšie dokumenty týkajúce sa tejto smernice sú dostupné na http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/rtte-directive/index_en.htm net.

Zoznam rádiových zariadení oznámených podľa §6 ods. 6 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z. (údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa):

2003-2004 - 2003-2004  a 2003-2004 Excel , 2005 - 2005  a 2005 Excel ,  2006 - 2006  a 2006 Excel , 2007 - 2007  a 2007 Excel , 2008 - 2008  a 2008 Excel , 2009 - 2009  a 2009 Excel , 2010 - 2010  a 2010 Excel , 2011 - 2011  a 2011 Excel , 2012 - 2012  a 2012 Excel , 2013 - 2013  a 2013 Excel , 2014 - 2014  a 2014 Excel , 2015 - 2015  a 2015 Excel , 2016 - 2016  a 2016 Excel, 2017 - 2017  a 2017 Excel 

Ďalšie informácie týkajúce sa uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh, obdržíte na adrese:

RÚ, odbor štátneho dohľadu, KP Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Telefón/Fax: 048/4135001
e-mail: jan.lenci@teleoff.gov.sk