Preskočiť navigáciu
RÚ

Konzultačné miesto


Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, úrad na účel konzultácií zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto, na ktorom zverejní pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií, návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva (§ 17 až 20 Obchodného zákonníka) a výsledky konzultácí vrátane vyhodnotenia pripomienok.

Pravidlá pre konzultácie  


Výzvy

VÝZVA na podávanie pripomienok k návrhu oznámenia o schválení cien za kolokáciu na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (.pdf)

VÝZVA na podávanie pripomienok k návrhu oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č.6 (.pdf)

  

Aktuálne návrhy opatrení v procese verejných (národných) konzultácií a pripomienky dotknutých osôb


Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (.pdf)

Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 (.pdf)

Návrh VPR–05/2015 ktoré nahradí všeobecné povolenie č. VPR-06/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (.pdf)

► Návrh prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/BS-03/rev.2 pre frekvenčné pásmo 1452 - 1492 MHz (.pdf)

Návrh zmeny prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 11/rev. 2 pre úsek 10 300 – 10 500 MHz (.pdf)

► Návrh všeobecného povolenia č. VPR – 04/2015 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB (.pdf)

Návrh rozhodnutia o regulácii cien - vo veci určenia maximálnej výšky priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla v pevnej verejnej sieti a v mobilnej verejnej sieti (.pdf)

Verejná konzultácia o príprave a realizácií výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz (.pdf)

Verejná konzultácia o príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz (.pdf)

Verejná konzultácia k návrhu všeobecného povolenia č. VPR – 13/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme  10 - 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby (.pdf)

Verejná konzultácia k návrhu všeobecného povolenia č. VPR – 02/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 2080 – 2110 MHz a 10,65 – 10,68 GHz určených na prevádzku terminálových staníc, ktoré sú súčasťou pevných elektronických komunikačných sietí určených pre elektronickú komunikačnú službu retransmisie nezmenených TV a rozhlasových programov so spätným dátovým prenosom (dátové služby) pre vzostupný smer (.pdf)

Verejná konzultácia k deviatim návrhom všeobecných povolení v súvislosti s implementáciou vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie č. 2013/752/EU na využívanie rádiových zariadeniami s krátkym dosahom (SRD) v spoločenstve (.zip, 170 kB)

Verejná konzultácia o návrhu všeobecného povolenia č. X/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb (.pdf)

Verejná konzultácia o návrhu všeobecného povolenia č. VPR – xy/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby (.pdf)

Verejná konzultácia o návrhu revízie prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/BS-01/rev.5 pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz (do 30.12.2013) .rtf

Návrh rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry - na základe návrhu na vydanie rozhodnutia podniku Slovak Telekom, a.s. voči podniku SWAN, a.s. (do 11.12.2013) .rtf

 

Výsledky národných aj nadnárodných konzultácií

 

Výsledky národných konzultácií návrhu trojkriteriálneho testu na maloobchodnom relevantnom trhu č. 6

► Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu zmeny prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 11/rev. 2 pre úsek 10 300 – 10 500 MHz

► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na relevantnom trhu č. 4

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o príprave a realizácií výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz (.pdf)

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu všeobecného povolenia č. X/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb (.pdf)

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu cenového rozhodnutia k poplatkom za prenos čísla (.pdf)

 Vyhodnotenie verejnej konzultácie o návrhu prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 27 pre frekvenčné pásmo 10 000 – 10 120 MHz (.pdf)

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o príprave a realizácií výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz (.pdf)

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o návrhu revízie prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/BS-01/rev.5 pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz .pdf

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu rozhodnutia podľa § 67 zákona o elektronických komunikáciách o spoločnom používaní infraštruktúry spoločnosťami SWAN a.s. a Slovak Telekom a.s. (17.12.2013) .pdf