Rozhodnutie o rozklade

ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
 
Rozhodnutie o rozklade

Číslo rozhodnutia: 4/PÚ/2017-83 V                                                                                    Bratislave: 07.03.2017

Účastníci konania:

SWAN Mobile, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35 680 202
(ďalej aj len „spoločnosť SWAN“) v zastúpení:

Mgr. Ľ. B., advokátka

a

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
(ďalej aj len „spoločnosť Slovak Telekom“)

(ďalej spolu aj len „účastníci konania“)


     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „predseda úradu“ a „úrad“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „správny poriadok“), § 74 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o elektronických komunikáciách“), rozhodol o rozklade spoločnosti Slovak Telekom a o rozklade spoločnosti SWAN proti rozhodnutiu č. 6/OTR/2016-2974 zo dňa 17. 10. 2016 (ďalej aj len „napadnuté rozhodnutie“) takto:


     podľa § 59 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa napadnuté rozhodnutie č. 6/OTR/2016-2974 zo dňa 17.10.2016 mení a po vykonanej zmene znie takto:

1. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná v zmysle individuálneho povolenia č. 1310541001 zo dňa 30.12.2013 poskytovať spoločnosti SWAN národný roaming prostredníctvom elektronických komunikačných sietí spoločnosti Slovak Telekom používajúcich frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz v súlade s požiadavkami podľa štandardu 3GPP TS 22.011 (ETSI TS 122 011) (ďalej len „národný roaming“ alebo „NR“) za nasledovných podmienok:

a) Spoločnosť Slovak Telekom je povinná doručiť spoločnosti SWAN do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v písomnej aj elektronickej forme predbežný návrh podmienok poskytovania národného roamingu.
Predbežný návrh podmienok poskytovania národného roamingu musí obsahovať najmä:
- rozsah služieb národného roamingu v súlade s písm. e),
- návrh technického riešenia prístupu v súlade s písm. f),
- návrh podmienok týkajúcich sa kvality služieb v súlade s písm. g),
- návrh ceny za poskytovanie národného roamingu v súlade s písm. i),
- návrh prevádzkových, údržbových, rozvojových, bezpečnostných, a ďalších potrebných podmienok pre poskytovanie národného roamingu,
- návrh časových harmonogramov pre začatie poskytovania služieb národného roamingu a testovacie procedúry pre overenie funkčnosti služieb národného roamingu,

- zoznam nevyhnutných technických údajov, prípadne iných údajov, ktoré požaduje spoločnosť Slovak Telekom od spoločnosti SWAN na účely poskytnutia národného roamingu v súlade s týmto rozhodnutím a ktoré zároveň nemá zatiaľ spoločnosť Slovak Telekom k dispozícii (ďalej len „zoznam požadovaných údajov“).
b) Spoločnosť SWAN je povinná poskytnúť spoločnosti Slovak Telekom požadované údaje (podľa zoznamu požadovaných údajov) do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia zoznamu požadovaných údajov.
c) Spoločnosť Slovak Telekom je povinná doručiť spoločnosti SWAN konečný návrh podmienok poskytovania národného roamingu, ktorý zohľadní údaje poskytnuté spoločnosťou SWAN podľa bodu 1 písm. b) tohto rozhodnutia najneskôr do 50 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia, lehota na prijatie konečného návrhu podmienok nemôže byť kratšia ako 30 dní.
d) Začatie poskytovania národného roamingu nemôže byť podmienené splnením podmienok bezprostredne nesúvisiacich s poskytnutím národného roamingu v zmysle tohto rozhodnutia, ako napríklad povinnosťou odobrať služby nad rámec rozsahu služieb národného roamingu podľa tohto rozhodnutia, povinnosťou poskytnúť neprimerané zabezpečenie, ani splnením povinnosti zaplatiť fixné zriaďovacie náklady (na ktoré má spoločnosť Slovak Telekom nárok), ani inými okolnosťami. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná vypracovať návrh časových harmonogramov pre začatie poskytovania národného roamingu a testovacie procedúry pre overenie funkčnosti národného roamingu pre tie služby národného roamingu, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia neposkytuje, pričom lehota pre začatie poskytovania národného roamingu nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní od doručenia potvrdenia o prijatí konečného návrhu podmienok poskytovania národného roamingu zo strany spoločnosti SWAN spoločnosti Slovak Telekom.

e) Minimálny rozsah služieb národného roamingu, ktorý musí spoločnosť Slovak Telekom poskytovať:
- hlasové služby, vrátane tiesňových volaní na čísla 112, 150, 155, 158 a volania na číslo 159, v súlade so štandardmi 3GPP TS 22.002 (ETSI TS 122 002) a 3GPP TS 22.003 (ETSI TS 122 003);
- SMS služba v súlade so štandardmi 3GPP TS 22.003 (ETSI TS 122 003) a 3GPP TS 23.040 (ETSI TS 123 040);
- doplnkové služby v rozsahu ako ich spoločnosť Slovak Telekom poskytuje svojim koncovým užívateľom, v súlade so štandardmi 3GPP TS 22.004 (ETSI TS 122 004), 3GPP TS 23.011 (ETSI TS 123 011) a súvisiacimi 3GPP/ETSI štandardmi pre jednotlivé doplnkové služby;
- dátové služby zahŕňajúce IP nosné služby v zmysle klasifikácie služieb podľa štandardu 3GPP TS 22.101 (ETSI TS 122 101), ktoré sú v súlade so štandardmi 3GPP TS 22.060 (ETSI TS 122 060) a 3GPP TS 23.060 (ETSI TS 123 060);
- MMS služba – 3GPP/ETSI riešenie, ktoré je v súlade so štandardmi 3GPP TS 22.140 (ETSI TS 122 140), 3GPP TS 23.140 (ETSI TS 123 140) a 3GPP TS 26.140 (ETSI TS 126 140), alebo OMA riešenie, a v rozsahu a kvalite ako ich spoločnosť Slovak Telekom poskytuje svojim koncovým užívateľom;
- USSD služba v súlade so štandardmi 3GPP TS 22.090 (ETSI TS 122 090), 3GPP TS 23.090 (ETSI TS 123 090) a 3GPP TS 24.090 (ETSI TS 124 090).

f) Technické riešenie prístupu
Spoločnosť Slovak Telekom poskytne návrh technického riešenia prístupu, ktorý zahŕňa najmä:
- návrh umiestnenia prístupových bodov,
- návrh špecifikácie zariadení, ktoré sa navrhujú pre prístup,
- návrh elektrických a technických parametrov rozhrania pre prístup k sieti podľa noriem alebo špecifikácii a ďalších údajov potrebných pre zabezpečenie interoperability služieb, určených pre koncové alebo prístupové body siete,
- návrh špecifikácie sieťových prvkov a priradených prostriedkov, ku ktorým sa požaduje prístup, vrátane údajov o ich požadovaných kapacitách v dobe začiatku prevádzky, s odhadom potreby príslušných kapacít po dobu poskytovania národného roamingu,
- návrh požadovaných kvalitatívnych parametrov rozhrania pre prístup, vrátane ich hodnôt a metodiky ich zisťovania.
g) Kvalita služieb, ktorá musí byť poskytovaná:
Všetky súčasti národného roamingu poskytovaného spoločnosti SWAN je spoločnosť Slovak Telekom povinná poskytovať za rovnakých kvalitatívnych podmienok pre koncových užívateľov spoločnosti SWAN ako majú koncoví užívatelia spoločnosti Slovak Telekom v porovnateľných situáciách, aby bolo zabezpečené, že koncoví užívatelia spoločnosti SWAN majú zabezpečenú rovnakú technickú a prevádzkovú kvalitu elektronických komunikačných služieb ako koncoví užívatelia spoločnosti Slovak Telekom.

h) Ďalšie podmienky, za ktorých musí byť poskytovaný národný roaming:

- tiesňové volania na čísla 112, 150, 155, 158 a volania na číslo 159 sú smerované zo siete poskytovateľa národného roamingu do integrovaného záchranného systému, resp. na príslušné pracovisko služby tiesňového volania,
- procedúry CS fallback zo siete SWAN do siete poskytovateľa národného roamingu budú realizované v súlade s podmienkami podľa štandardu 3GPP TS 23.272 (ETSI TS 123 272),
- poskytovateľ národného roamingu a spoločnosť SWAN si navzájom poskytnú všetky parametre nevyhnutné na konfiguráciu sieťových zariadení,
- poskytovateľ národného roamingu poskytuje prostredníctvom TAP súborov vo formáte 3.xx (špecifikácia formátov TAP súborov má byť stanovená vzájomnou dohodou spoločností Slovak Telekom a SWAN) podľa dokumentu GSMA PRD TD.57 spoločnosti SWAN minimálne raz za 24 hodín údaje o každom uskutočnenom volaní, prenose dát, SMS, MMS a použití ďalších služieb užívateľmi spoločnosti SWAN, a to v rozsahu všetkých dostupných informácií, ktoré vytvára sieť poskytovateľa národného roamingu,
- návrh podmienok, za ktorých musí byť poskytovaný národný roaming musí obsahovať aj návrh riešenia pre prípad výpadku služby a zníženej kvality prístupu.
i) Cenové podmienky, ktoré musia byť súčasťou návrhu podmienok na poskytovanie národného roamingu:
Spoločnosť Slovak Telekom je povinná od začatia poskytovania služieb národného roamingu, ktoré boli poskytnuté po nadobudnutí právoplatnosti individuálneho povolenia Slovak Telekom č. 1310541001 (t.j. od dňa 08.01.2014) do 31.12.2018 účtovať si ceny za tieto služby v tejto maximálnej výške:
 
Služba Maximálna cena
   
   
   
   
   


Cena za dátové služby je používaná zároveň ako cena za prevádzku generovanú MMS službami v národnom roamingu, tzn. že každá MMS je započítaná podľa jej objemu do dátových služieb v MB.

Hlasová prevádzka v mestskej oblasti (Urban Voice): prevádzka, ktorá bola realizovaná v rámci pokrytia území miest Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Košice, Prešov.

Hlasová prevádzka mimo mestskej oblasti (Non-Urban Voice): prevádzka, ktorá bola realizovaná mimo oblastí prevádzky mestskej oblasti (Urban Voice).

Cena za hlasovú službu sa účtuje podľa oblasti, v ktorej hovor vznikol.

2. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany spoločnosti SWAN podľa bodu 1. písm. b) tohto rozhodnutia, spoločnosť Slovak Telekom nie je povinná doručiť konečný návrh podmienok poskytovania národného roamingu.


Odôvodnenie:

...

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné a je preskúmateľné príslušným súdom.


Ing. Vladimír Kešjar
predseda úraduRozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.3.2017.