Návrh zmluvy o prepojení je stále v rozpore s rozhodnutím TÚ SR

17.12.2004, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dospel k názoru, že upravený návrh zmluvy o prepojení spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. (ST) je i napriek upozorneniu úradu v troch bodoch v rozpore s právoplatným rozhodnutím úradu. TÚ SR na základe tohto faktu pripravil návrh na súdny výkon rozhodnutia, ktorým by súd pristúpil k vymáhaniu úradom uloženej povinnosti. Dňa 16. decembra 2004 TÚ SR dostal uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým súd na základe návrhu ST, povoľuje odklad vykonateľnosti rozhodnutia TÚ SR až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o žalobe proti rozhodnutiu TÚ SR. Týmto sa stal pripravený návrh na súdny výkon rozhodnutia bezpredmetný.

ST v návrhu na odloženie vykonateľnosti rozhodnutia TÚ SR pre NS SR uviedol, že okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozí ST závažná ujma. Podľa ST ujma spočíva i v tom, že uzatvorením zmluvy v súlade s požiadavkami napadnutého rozhodnutia vznikne ST závažná ujma vo forme výdavkov, ktoré si nebude môcť nárokovať od druhej strany. ST ďalej uviedol, že rozhodnutie TÚ SR vytvára pre ST podmienky, ktoré sú z hľadiska výkonu jeho podnikateľskej činnosti finančne nevyhovujúce a poškodzujúce ST, pretože nebude schopný pokryť ani nevyhnutné náklady. Súd uznal dôvody ST a povolil odklad vykonateľnosti Rozhodnutia TÚ SR. Proti uzneseniu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

Dňa 9. novembra.2004 bol TÚ SR listom spoločnosti ST doručený návrh zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí. V predmetnom liste ST tvrdí, že návrh je vypracovaný v súlade s podmienkami určenými predsedom Telekomunikačného úradu SR v rozhodnutí o rozklade zo dňa 28. septembra 2004. Dňa 19. novembra 2004 bol úradu listom spoločnosti ST doručený návrh zmluvy o prenájme spojovacích okruhov. Po preštudovaní oboch návrhov úrad dospel k názoru, že päť bodov návrhu zmluvy nie je v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu. TÚ SR v zmysle zákona o správnom konaní ST uložil, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zosúladil ustanovenia návrhov zmlúv s výrokom rozhodnutia. Dňa 13. decembra 2004 ST doručil úradu upravený návrh zmluvy, ktorý je v troch bodoch i naďalej v rozpore s právoplatným rozhodnutím.

Predseda TÚ SR rozhodnutím z 28. septembra 2004 definitívne určil podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia sietí a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie predsedu je konečné. ST mal povinnosť v termíne do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia upraviť návrh zmluvy v zmysle rozhodnutia.

V Bratislave 17. decembra 2004.