Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

dáta
21.07.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom termín 02.08.2021, do ktorého je potrebné vyplniť dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov, určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu a na vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné služby. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta.

Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát potrvá do 02.08.2021, čo je termín na vyplnenie elektronických dotazníkov. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.