Oznámenie o zmene účtov

17.06.2004, Tlačová správa
POZOR ZMENA podľa metodického usmernenia Štátnej pokladnice č. 2/2005!

1. Názov banky
  • pre platby zo SR: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
  • pre platby zo zahraničia: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
2. SWIFT CODE: SUBASKBX
3. Číslo účtu príjemcu platby (úradu):
  • 7000136022/8180 - príjmy z rozhodnutí a všeobecného povolenia
  • 7000136057/8180 - platby za správne poplatky - kolky
  • 7000136014/8180 - pokuty a penále
  • 7000135994/8180 - príjmy z predaja vlastného majetku
4. alebo vo formáte IBAN:

1. SK49 8180 0000 0070 0013 6022 - príjmy z rozhodnutí a všeobecného povolenia
2. SK74 8180 0000 0070 0013 6057 - platby za správne poplatky – kolky
3. SK71 8180 0000 0070 0013 6014 - pokuty a penále
5. neskrátený názov príjemcu – úradu: Telekomunikačný úrad SR, IČO 30844355
6. účel platby: Variabilný symbol: číslo rozhodnutia, alebo číslo faktúry
7. DIČ: 2020872689 (úrad nie je platcom DPH)