Reakcia TÚ SR na zavádzajúce informácie súvisiace s úhradami za licenciu GSM a UMTS

26.07.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR so znepokojením sleduje dezinformačnú kampaň, ktorá môže mať za následok zneistenie investorov a vzbudenie dojmu o netransparentnosti licenčného konania na tretieho mobilného operátora a preto zverejňuje nasledovné vyjadrenie.

Celé konanie prebehlo transparentne - v súlade s platnou legislatívou. Telekomunikačný úrad SR zverejňoval celý postup a pravidelne informoval o tomto procese aj masmédiá.

Telekomunikačný úrad SR 15. marca 2002 zverejnil v jednom celoštátnom periodiku a vo vestníku MDPT SR Výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. TÚ SR stanovil vo výzve úhradu za licenciu UMTS vo výške 1 499 mil. Sk a za kombinovanú licenciu GSM a UMTS 1 500 mil. Sk. Úrad mal v súlade s uznesením vlády udeliť dve licencie pre siete tretej generácie (UMTS) a jednu kombinovanú licenciu GSM a UMTS. Vo výzve nebol stanovený termín úhrady za licenciu. TÚ SR uviedol splátkový kalendár len v návrhu znenia licencií. Tento materiál bol k dispozícii záujemcom. Splátkový kalendár a rovnako celé znenie návrhu licencie nebolo konečné. Žiadatelia, s ktorými prebiehalo licenčné konanie, mali možnosť v zmysle zákona o správnom konaní navrhovať zmeny.

Úrad stanovil termín splatnosti prvej časti úhrady za licenciu UMTS v licencii spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Druhá časť úhrady má byť zaplatená do 2. decembra 2002. Vzhľadom na dodržanie rovnakých termínov platby pre všetkých držiteľov licencie a neskoršie udelenie kombinovanej licencie, úrad spoločnosti Profinet.sk, a.s. stanovil zaplatenie prvej časti úhrady za licenciu na 14. augusta. Žiadne podmienky licencií neboli po ich udelení zmenené.

Bližšie informácie o celom konaní, spolu so znením licencií sú zverejnené na stránke TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk.

V Bratislave 26. júla 2002.