Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O - 14/2007 o číslovacom pláne

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. ustanovuje:
                                                                 § 1
                                             Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) adresou reťazec alebo kombinácia dekadických číslic, symbolov a doplňujúcich informácií, ktoré identifikujú špecifický koncový bod vo verejnej sieti alebo v pripojenej privátnej sieti,

b) bránovým signalizačným bodom signalizačný bod realizujúci prechod medzi signalizačnými sieťami,

c) cieľovým kódom siete voliteľné kódové pole v číslovacom pláne E.164, ktoré identifikuje cieľovú sieť obsluhujúcu volaného účastníka. V rámci národného cieľového kódu NDC plní funkciu výberu cieľovej siete. Môže to byť jedna dekadická číslica alebo kombinácia dekadických číslic, ktorá neobsahuje žiadne rozlišovacie číslo,

d) cieľovým kódom služby číslo, ktoré identifikuje požadovanú službu dostupnú cez verejnú elektronickú komunikačnú sieť; pozostáva z viacerých číslic,

e) číslom reťazec dekadických číslic, ktoré jednoznačne identifikujú koncový bod verejnej siete. Číslo obsahuje informácie potrebné na smerovanie volaní k tomuto koncovému bodu,

f) číslovacím plánom špecifikácia formátu a štruktúry čísel používaných v tomto pláne; typicky pozostáva z dekadických číslic rozdelených do skupín za účelom identifikácie špecifických prvkov používaných na identifikáciu, smerovanie a tarifovanie; číslovací plán nezahŕňa prefixy a iné doplňujúce informácie požadované na úplnú voľbu,

g) harmonizovaným európskym číslom jednotné číslo záväzné na základe rozhodnutia Európskej komisie alebo Konferencie európskych poštových a telekomunikačných správ pre všetky krajiny uvedené v príslušnom rozhodnutí,

h) kódom medzinárodného signalizačného bodu binárne číslo označujúce signalizačný bod v rámci medzinárodnej signalizačnej siete; pozostáva z kódu signalizačnej oblasti/siete a kódu identifikácie signalizačného bodu,

i) kódom signalizačného bodu binárne číslo označujúce signalizačný bod v rámci signalizačnej siete; môže byť v závislosti od jeho umiestnenia v smerovacej hlavičke správy použitý ako kód zdrojového bodu alebo kód cieľového bodu,

j) kódom signalizačnej oblasti alebo siete binárne číslo označujúce svetovú geografickú zónu a geografickú oblasť alebo sieť v tejto špecifickej zóne,

k) medzinárodnou signalizačnou sieťou SS7 signalizačná sieť slúžiaca na prepojenie národných signalizačných sietí,

l) medzinárodným číslom číslo, ktoré sa volí za medzinárodným rozlišovacím číslom; skladá sa z medzinárodného smerového čísla a národného čísla volaného účastníka,

m) medzinárodným rozlišovacím číslom číslo, ktoré volí účastník pred medzinárodným číslom pri volaní účastníka v inej krajine; medzinárodné rozlišovacie číslo používané v Slovenskej republike je „00“,

n) medzinárodným smerovým číslom pre geografickú oblasť číslo pozostávajúce z jednej až troch číslic, ktoré identifikuje krajinu alebo viac krajín v integrovanom číslovacom pláne alebo špecifickú geografickú oblasť,

o) národnou signalizačnou sieťou SS7 signalizačná sieť na území jedného štátu, tvorená signalizačnými sieťami všetkých prevádzkovateľov a prechodovými signalizačnými sieťami,

p) národným číslom číslo, ktoré sa volí za národným rozlišovacím číslom; skladá sa z národného cieľového kódu a účastníckeho čísla,

q) národným rozlišovacím číslom číslo, ktoré volí účastník pred národným číslom pri volaní účastníka v rámci národnej siete, ale v inej číslovacej oblasti; používa sa aj v prípade volaní do inej siete alebo na iné služby s prideleným národným cieľovým kódom; národné rozlišovacie číslo používané v Slovenskej republike je „0“,

r) národným cieľovým kódom číslo pozostávajúce z jednej alebo viacerých číslic, ktoré identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť, obvod alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť, sieť alebo službu,

s) otvoreným číslovacím plánom hierarchická štruktúra číslovania, v ktorej sú účastníci rozdelení do číslovacích oblastí identifikovaných národným cieľovým kódom; pri volaniach medzi účastníkmi vlastnej číslovacej oblasti stačí voliť účastnícke číslo; pri volaniach medzi účastníkmi z rôznych číslovacích oblastí je potrebné voliť národné rozlišovacie číslo, smerové číslo a účastnícke číslo,

t) personálnou komunikačnou službou služba umožňujúca dosiahnuť účastníka služby prostredníctvom priradeného čísla, pričom volanie môže byť smerované na rozličné ciele podľa zadania účastníka služby,

u) prechodovou signalizačnou sieťou SS7 časť národnej signalizačnej siete oddeľujúca signalizačné siete jednotlivých prevádzkovateľov, tvorená bránovými signalizačnými bodmi a prepájajúcimi signalizačnými spojmi; táto časť národnej signalizačnej siete sa vyznačuje používaním odlišnej hodnoty sieťového indikátora od hodnoty používanej v rámci signalizačných sietí jednotlivých prevádzkovateľov a používaním vlastného číslovacieho plánu signalizačných bodov,

v) primárnou oblasťou celistvé územie v rámci Slovenskej republiky, ktoré je definované národným cieľovým kódom,

w) rozlišovacím číslom číslo pozostávajúce z jednej alebo viacerých číslic, ktoré umožňuje rozlíšiť rôzne typy formátov čísel, sietí a/alebo služieb,

x) sieťovým smerovacím číslom číslo, ktoré je odvodené a používané sieťou na smerovanie volaní k prenesenému číslu,

y) sieťovým indikátorom časť poľa doplňujúcej služobnej informácie v oktete služobnej informácie, ktorá môže byť používaná na rozlíšenie správ prináležiacich jednotlivým signalizačným sieťam medzinárodnej, národnej a prechodovej,

z) signalizačnou sieťou SS7 sieť používaná na signalizáciu jedného alebo viacerých používateľov za pomoci SS7, vytvorená zo signalizačných bodov a prepájajúcich signalizačných spojov,

aa) signalizačnou správou súbor signalizačných informácií prislúchajúcich k volaniu, riadiacej akcii, ktorá sa prenáša ako nedeliteľný celok,

bb) signalizačným bodom fyzický bod alebo uzol signalizačnej siete, ktorý vysiela a prijíma signalizačné správy alebo prenáša signalizačné správy z jedného signalizačného spoja na iný alebo oboje. Uzol signalizačnej siete môže byť v špecifických prípadoch rozdelený z hľadiska funkcie SS7 do logicky oddelených jednotiek, pre jeden uzol môže byť definovaný viac než jeden signalizačný bod,

cc) signalizačným spojom prenosový prostriedok skladajúci sa zo signalizačného dátového spoja a jeho riadiacich funkcií, ktorý sa používa na zabezpečený prenos signalizačných správ,

dd) signalizačným systémom č. 7 normalizovaný signalizačný systém v spoločnom signalizačnom kanále,

ee) signalizačným tranzitným bodom signalizačný bod s funkciou prenosu signalizačných správ z jedného signalizačného spoja na iný uvažovaný výhradne z hľadiska tohto prenosu,

ff) službou s pridanou hodnotou služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných, ako sú prevádzkové údaje potrebné na prenos komunikácie alebo fakturácie1); poskytovateľ služby s pridanou hodnotou pridáva hodnotu k informácii pre zákazníka najmä zlepšením formy alebo obsahu informácie alebo poskytnutím jej uloženia a vyhľadania,

gg) službou s rozdelením poplatkov služba s pridanou hodnotou, pri ktorej poplatky za volanie sú účtované volajúcemu i volanému účastníkovi v stanovenom pomere,

hh) službou so zvýšenou tarifou služba s pridanou hodnotou poskytovaná za zvýšenú tarifu,

ii) službou volanie na účet volaného služba s pridanou hodnotou, pri ktorej poplatky za volanie sú účtované volanému účastníkovi; pre volajúceho účastníka je volanie bezplatné,

jj) smerovým číslom číslo pozostávajúce z jednej alebo viacerých číslic, ktoré identifikuje geograficky určenú číslovaciu oblasť v rámci národnej siete; volí sa pred účastníckym číslom pri volaniach do inej číslovacej oblasti,

kk) účastníckym číslom číslo, ktoré identifikuje účastníka pri volaniach v rámci vlastnej číslovacej oblasti,

ll) volacím plánom reťazec alebo kombinácia dekadických číslic, symbolov a doplňujúcich informácií, ktoré definujú metódu používania číslovacieho plánu; volací plán zahŕňa prefixy a iné doplňujúce informácie požadované na úplnú voľbu.

                                    Pravidlá zostavovania a používania čísel
                                                               § 2
                                      Číslovanie vo verejnej telefónnej sieti


(1) Štruktúra čísel používaných vo verejnej telefónnej sieti vychádza z odporúčania Medzinárodnej telekomunikačnej únie2) (ďalej len „únia“).

(2) Vo verejnej telefónnej sieti sa používa otvorený číslovací plán.

                                                                 § 3
                                                      Medzinárodné číslo

(1) Pri volaniach z národnej do medzinárodnej siete sa volí medzinárodné rozlišovacie číslo "00" a následne medzinárodné číslo. Medzinárodné rozlišovacie číslo nie je súčasťou medzinárodného čísla3).

(2) Štruktúra medzinárodného čísla vo verejnej telefónnej sieti v Slovenskej republike:

tabulka

(3) Medzinárodné číslo vo verejnej telefónnej sieti v Slovenskej republike má 12 číslic.

(4) Medzinárodné smerové čísla sú prideľované úniou. Podmienky prideľovania sú uvedené v odporúčaní4). Medzinárodné smerové číslo Slovenskej republiky je 421.

(5) Medzinárodné číslo vo verejnej telefónnej sieti musí svojou štruktúrou umožniť, aby analýza najviac siedmej číslice rozhodla jednoznačne o smerovaní a tarifovaní volania. Požiadavku na väčší počet analyzovaných číslic je možné riešiť na základe vzájomnej dohody prevádzkovateľov sietí. V súvislosti so službou výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou musí verejná telefónna sieť umožniť analýzu medzinárodného čísla podľa odporúčania5).

                                                                      § 4
                                                              Národné číslo

(1) Pri volaniach medzi jednotlivými číslovacími oblasťami sa volí národné rozlišovacie číslo "0" a následne národné číslo. Národné rozlišovacie číslo nie je súčasťou národného čísla.

(2) Národné číslo sa skladá z národného cieľového kódu a účastníckeho čísla.

(3) Národný cieľový kód sa skladá z jednej až štyroch číslic. Národné rozlišovacie číslo "0" nie je jeho súčasťou. Každý národný cieľový kód identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť (ďalej len „primárna oblasť“) alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť, sieť alebo službu.

(4) Národné číslo vo verejnej telefónnej sieti má pevný počet deväť číslic, a to vrátane prevoľby alebo viacnásobného účastníckeho čísla. Výnimkou z počtu čísel národného čísla sú skrátené čísla na prístup k službám so špeciálnym očíslovaním s celoštátnou dostupnosťou v množinách čísel začínajúcich sa číslicou 1.

(5) Národné číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti sa skladá z trojmiestneho cieľového kódu siete a šesťmiestneho účastníckeho čísla alebo štvormiestneho cieľového kódu a päťmiestneho účastníckeho čísla.

(6) Národné číslo na prístup k službám s pridanou hodnotou s celoštátnou pôsobnosťou má pevný počet deväť číslic. Výnimkou z počtu čísel národného čísla sú skrátené čísla na prístup k službám so špeciálnym očíslovaním s celoštátnou dostupnosťou v množinách čísel začínajúcich sa číslicou 1.

(7) Prestup z verejnej telefónnej siete do inej verejnej siete sa uskutočňuje na základe voľby národného rozlišovacieho čísla „0“ a cieľového kódu siete. Rozlíšenie prevádzkovateľov iných verejných sietí je zabezpečené prostredníctvom cieľového kódu siete, ktorý je stanovený v rozhodnutí o pridelení čísla.

(8) Pri komunikácii z verejnej telefónnej siete do inej verejnej siete musí byť dodržaný pevný počet deväť číslic národného čísla s výnimkou skrátených čísel na prístup do spolupracujúcich sietí v množinách čísel začínajúcich sa číslicou (0)1.

(9) Priradenie množín číslovacieho plánu verejnej elektronickej komunikačnej siete je v prílohe č. 1.

(10) Zoznam národných cieľových kódov geografických číslovacích oblastí pevnej verejnej telefónnej siete je v prílohe č. 2. Zoznam obcí patriacich do jednotlivých geografických číslovacích oblastí sa zverejňuje na internetovej stránke úradu.

                                                                   § 5
                                                         Účastnícke číslo


(1) Pri volaniach v rámci vlastnej geograficky určenej číslovacej oblasti sa volí číslo volaného účastníka bez národného rozlišovacieho čísla "0" a bez národného cieľového kódu. Alternatívne sa môže voliť číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom „0“ a s národným cieľovým kódom, ak daný spôsob voľby podporuje prevádzkovateľ verejnej siete.

(2) Pri využití služby výber podniku individuálnou voľbou pre jednotlivé volania sa volí číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom „0“ a s národným cieľovým kódom.

(3) Účastnícke číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti obsahuje číslo miestnej ústredne alebo jej časti. Na očíslovanie účastníkov v rámci číslovacej oblasti sú prideľované čísla z množín začínajúcich číslicami 2 až 9.

(4) Pri prestupe medzi verejnými sieťami je číslo volaného účastníka odovzdávané v národnom formáte i v prípade, že ide o volanie v rámci vlastnej číslovacej oblasti.

(5) Účastnícke číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti má šesť číslic alebo päť číslic. Na očíslovanie účastníkov sú prideľované čísla z množín začínajúcich číslicami 0 až 9. Pri volaniach v rámci mobilnej siete a volaniach do mobilnej siete sa vždy volí číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom „0“ a s národným cieľovým kódom.

                                                                    § 6
                                           Služby so špeciálnym očíslovaním


(1) Prístup na služby so špeciálnym očíslovaním je uskutočňovaný prostredníctvom skrátených čísel. Služby sú dostupné voľbou trojmiestneho až šesťmiestneho čísla typu 1xx alebo 1xxx alebo 1xxxx alebo 1xxxxx.

(2) Skrátené štvormiestne čísla z množiny 10xx sú vyhradené na výber podniku s individuálnou voľbou a predvoľbou. Volí sa číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“.

(3) Skrátené trojmiestne až šesťmiestne čísla z množiny 11x(xxx) sú vyhradené na harmonizované európske čísla na príslušné služby, ktorými sú tiesňové volania a informácie o účastníckych číslach. Harmonizované európske prístupové čísla 118x(x) sú určené na poskytovanie služby informácie o účastníckych číslach. Ďalšie čísla sú určené podľa požiadaviek európskej harmonizácie. Volí sa číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“ a bez národného cieľového kódu.

(4) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 12xxx sú určené na celoštátne informačné a operátorské služby poskytované prevádzkovateľmi telekomunikačnej siete a na informačné, ponukové a pohotovostné služby. Služby na týchto číslach môžu byť dostupné zo siete podniku, ktorému bolo pridelené číslo z tejto množiny, alebo na základe dohôd rovnakým číslom aj zo sietí iných prevádzkovateľov. Volí sa číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“ a bez národného cieľového kódu.

(5) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 13xxx sú určené na neverejné služobné čísla prevádzkovateľov sietí na účely testovania sietí.

(6) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 14xxx sú určené na celoštátne informačné a asistenčné služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete. Služby na týchto číslach môžu byť dostupné zo siete podniku, ktorému bolo pridelené číslo z tejto množiny, alebo na základe dohôd rovnakým číslom aj zo sietí iných podnikov. Volí sa číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“ a bez národného cieľového kódu.

(7) Skrátené trojmiestne čísla z množiny 15x sú určené na tiesňové volania okrem čísla 159, ktoré sa používa na volanie mestskej polície a nepovažuje sa za tiesňové volanie. Volí sa číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“ a bez národného cieľového kódu.

(8) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 16xxx a 17xxx sú určené na regionálne informačné služby všeobecne prospešného charakteru ako sú špeciálne informačné a podporné služby pre zdravotne postihnutých ľudí, služby humanitárneho charakteru, dopravné služby a informácie určené najmä zahraničným návštevníkom. V geograficky určenej číslovacej oblasti vlastného národného cieľového kódu volajúci účastník volí číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“ a bez národného cieľového kódu. Mimo geograficky určenej číslovacej oblasti vlastného národného cieľového kódu volajúci účastník volí číslo s národným rozlišovacím číslom „0“ a s národným cieľovým kódom.

(9) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 18xxx sú určené na celoštátne informačné služby všeobecne prospešného charakteru ako sú špeciálne informačné a podporné služby pre zdravotne postihnutých ľudí, služby humanitárneho charakteru, dopravné služby a informácie určené najmä zahraničným návštevníkom. Volí sa číslo bez národného rozlišovacieho čísla „0“ a bez národného cieľového kódu.

(10) Obslužné kódy na ovládanie doplnkových služieb musia byť v súlade s normou Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy6) a nesmú byť v množinách číslovacieho plánu.

(11) Zoznam vybraných služieb so špeciálnym očíslovaním je v prílohe č. 3.

                                                                    § 7
                                       Číslovanie vo verejných dátových sieťach

(1) Na identifikáciu špecifického rozhrania koncových zariadení dátovej siete sa používajú medzinárodné čísla dátovej siete podľa odporúčania7). Medzinárodné číslo dátovej siete sa skladá z dvoch častí: identifikačného kódu dátovej siete (ďalej len „identifikačný kód“) a čísla koncového zariadenia siete. Identifikačný kód je kód so štyrmi číslicami používaný na identifikáciu špecifickej verejnej dátovej siete. Prvé tri číslice identifikačného kódu označujú medzinárodné smerové číslo dátovej siete, posledná číslica označuje číslo siete v rámci krajiny. Číslo koncového zariadenia siete je číslo, ktoré identifikuje rozhranie dátového koncového zariadenia a zariadenia ukončujúceho dátový okruh v rámci príslušnej dátovej siete.

(2) Medzinárodné smerové čísla dátových sietí sú prideľované úniou. Slovenská republika má pridelený kód 231. Úrad informuje úniu o identifikačných kódoch dátovej siete pridelených v Slovenskej republike. Štruktúra medzinárodného čísla dátovej siete je

tabulka1

                      Interné číslovanie v elektronických komunikačných sieťach
                                                                  § 8
                             Signalizačné body signalizačnej siete signalizačného
                                                          systému č. 7

(1) Na účely číslovania sa celosvetová signalizačná sieť SS7 delí na medzinárodnú signalizačnú sieť a národné signalizačné siete.

(2) Národná signalizačná sieť v Slovenskej republike sa ďalej delí na prechodovú signalizačnú sieť a signalizačné siete jednotlivých prevádzkovateľov.

(3) Usporiadanie národnej signalizačnej siete a jej pripojenie k medzinárodnej signalizačnej sieti, vrátane využitia sieťového indikátora

diagram

NI - sieťový indikátor

SS7 - signalizačný systém číslo 7

(4) Na očíslovanie signalizačných bodov medzinárodnej signalizačnej siete SS7 sa používa kód medzinárodného signalizačného bodu podľa odporúčania8)

(5) Kód medzinárodného signalizačného bodu pozostáva z kódu identifikácie signalizačnej oblasti alebo siete a kódu identifikácie signalizačného bodu. Medzinárodný signalizačný bod je používaný v signalizačných správach so sieťovým indikátorom NI=00. Štruktúra medzinárodného signalizačného bodu

tabulka2

(6) Kódy signalizačnej oblasti sú prideľované úniou. Slovenská republika má pridelené kódy 2 232, 2 233, 2 234, 2 235, 4 251, 7-239. Kód signalizačného bodu, je pre príslušný kód signalizačnej oblasti prideľovaný úradom, zároveň je informovaná únia. Kódy sú prideľované a vedené v štruktúre bitov 3-8-3, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky.

(7) Na očíslovanie signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete SS7 sa používa kód signalizačného bodu s počtom 14 bitov. Kód signalizačného bodu v prechodovej signalizačnej sieti SS7 je používaný v signalizačných správach so sieťovým indikátorom NI=11. Kódy signalizačného bodu v prechodovej signalizačnej sieti SS7 sú prideľované úradom a vedené v štruktúre bitov 5-4-5, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky.

(8) Správu číslovania signalizačných bodov v rámci signalizačných sietí SS7 jednotlivých prevádzkovateľov (NI=10) vykonávajú jednotliví prevádzkovatelia samostatne.

                                                                    § 9
                                             Identifikácia mobilného účastníka


(1) Na identifikáciu mobilného účastníka vo verejnej mobilnej telefónnej sieti sa používa identifikačný kód mobilného účastníka, ktorého štruktúra je definovaná v odporúčaní9) a v slovenskej technickej norme10. Skladá sa z trojmiestneho medzinárodného smerového čísla mobilnej siete, dvojmiestneho kódu mobilnej siete a identifikačného čísla mobilného účastníka. Medzinárodný identifikačný kód mobilného účastníka má najviac 15 číslic.

(2) Medzinárodné smerové čísla mobilnej telefónnej siete sú prideľované úniou. Slovenská republika má pridelený kód 231. Úrad prideľuje v Slovenskej republike kód mobilnej telefónnej siete, ktorý je dvojmiestny a zároveň informuje úniu. Štruktúra medzinárodného identifikačného kódu mobilného účastníka v Slovenskej republike je

tabulka3
                                                                  § 10
   Identifikácia vydavateľov medzinárodných telekomunikačných platobných kariet


(1) Číslovanie medzinárodných platobných kariet sa riadi normami Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu11) a odporúčaním12).

(2) Identifikačné číslo dodávateľa má najviac sedem číslic. Skladá sa z dvojmiestneho identifikátora priemyselného odvetvia, medzinárodného smerového čísla a identifikátora vydavateľa medzinárodnej telekomunikačnej platobnej karty.

(3) Podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu je pridelený pre telekomunikácie identifikátor priemyselného odvetvia kód 89. Potom nasleduje medzinárodné smerové číslo Slovenskej republiky 421 a dvojmiestny identifikátor vydavateľa medzinárodnej telekomunikačnej platobnej karty.

(4) Úrad informuje úniu o identifikátoroch pridelených vydavateľovi.

                                                                   § 11
                                                    Sieťové smerovacie čísla

(1) Na smerovanie volaní vo verejných telefónnych sieťach prostredníctvom signalizačného systému č. 7 sa používajú sieťové smerovacie čísla podľa normy13).

(2) Sieťové smerovacie číslo je odvodené a používané sieťou na smerovanie volaní k prenesenému číslu.

(3) Všeobecná štruktúra sieťového smerovacieho čísla v združenej adrese s telefónnym číslom je

tabulka5
(4) Prístupový kód siete je v pevných sieťach dvojmiestne číslo vyjadrené v hexadecimálnom tvare. V mobilných sieťach sa môže používať prístupový kód siete v dekadickom tvare.

(5) Identifikačný kód siete je dvojmiestne číslo v dekadickom tvare.

                                      Všeobecné podmienky na prideľovanie čísel
                                                                   § 12

(1) Čísla sa prideľujú v primárnom a sekundárnom prideľovaní. Čísla pridelené úradom v primárnom prideľovaní môžu byť ďalej sekundárne prideľované užívateľom služieb. Primárne prideľovanie a sekundárne prideľovanie musí byť včasné, objektívne, prehľadné a nediskriminačné.

(2) Prideľujú sa:

a) národné cieľové kódy geografických oblastí, spolupracujúcich sietí a služieb, jednotlivé čísla a číselné bloky na služby a účastnícke čísla verejnej telefónnej siete podľa odporúčania2),

b) identifikačné kódy verejných dátových sietí podľa odporúčania7),

c) kódy medzinárodných signalizačných bodov a národných signalizačných bodov v prechodovej signalizačnej sieti SS7 podľa odporúčania únie8),

d) kódy mobilných sietí podľa odporúčania9),

e) identifikátory dodávateľa podľa odporúčania12) a noriem Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu/Medzinárodnej elektrotechnickej komisie11),

f) sieťové smerovacie čísla podľa normy13,

g) ďalšie čísla podľa aktuálnej potreby a požiadaviek spolupráce elektronických komunikačných sietí.

(3) Úrad zverejňuje informácie o pridelených číslach podľa aktuálneho stavu na svojej internetovej stránke.
                                                                   § 13

(1) Podľa odporúčania2) sa prideľujú:

a) medzinárodné smerové číslo krajiny,

b) národné cieľové kódy,

c) účastnícke čísla.

(2) Národné cieľové kódy geograficky určených číslovacích oblastí a funkčne určených číslovacích oblastí sú prideľované úradom.

(3) Národné cieľové kódy v množine národných čísel začínajúcich sa číslicou 1 sa používajú ako prístupové kódy do dátových sietí a na služby so špeciálnym očíslovaním s celoštátnou pôsobnosťou. Prideľujú sa jednotlivo.

(4) Národné cieľové kódy geograficky určených číslovacích oblastí sú jednomiestne a dvojmiestne čísla v množinách národných čísel začínajúcich sa číslicami 2, 3, 4, 5 identifikujúce číslovacie oblasti pevnej verejnej telefónnej siete. Pevná verejná telefónna sieť je rozdelená na 25 geograficky určených číslovacích oblastí, ktoré sa nazývajú primárne oblasti.

(5) Národné cieľové kódy funkčne určených číslovacích oblastí sú čísla v množinách národných čísel začínajúcich sa číslicami 6, 7, 8, 9. Používajú sa ako prístupové kódy do mobilných a dátových sietí a na služby s pridanou hodnotou ako sú personálne komunikačné služby, služby volanie na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov a služby so zvýšenou tarifou.

(6) Účastnícke čísla v pevnej verejnej telefónnej sieti sa prideľujú v rámci jednotlivých primárnych oblastí z množín čísel začínajúcich číslicami 2 až 9. Veľkosť prideľovaných blokov účastníckych čísel v primárnej oblasti Bratislava je 100 000 čísel v množine účastníckych čísel začínajúcich sa číslicami 2, 7, 8, 9 a jeden milión čísel v množine účastníckych čísel začínajúcich sa číslicami 3, 4, 5, 6. Veľkosť prideľovaných blokov v ostatných primárnych oblastiach je 100 000 čísel v množinách účastníckych čísel začínajúcich sa číslicami 2 až 7 a 10 000 čísel v množinách účastníckych čísel začínajúcich sa číslicami 8 a 9.

(7) Množina čísel začínajúca sa číslicou 1 je určená na služby so špeciálnym očíslovaním regionálne a celoštátne. Čísla v uvedenej množine sa prideľujú jednotlivo. Množinu čísel začínajúcu sa číslicou 0 nie je možné použiť v otvorenom číslovacom pláne, pretože číslica 0 sa používa ako národné rozlišovacie číslo.

(8) Účastnícke čísla v mobilnej verejnej telefónnej sieti sa prideľujú z množín čísel začínajúcich číslicami 0 až 9. Veľkosť prideľovaných blokov účastníckych čísel je 100 000 čísel v prípade poskytovateľov mobilnej verejnej telefónnej služby, ktorí nie sú prevádzkovateľmi mobilnej verejnej telefónnej siete a jeden milión čísel pre poskytovateľov mobilnej verejnej telefónnej služby, ktorí sú prevádzkovateľmi mobilnej verejnej telefónnej siete.

(9) Bloky účastníckych čísel v pevnej i mobilnej verejnej telefónnej sieti sú prideľované úradom z uvedených množín. Poskytovateľ služby môže požiadať o pridelenie ďalších blokov účastníckych čísel, ak využitie pridelených blokov prevýši 60% .
                                                                    § 14

(1) Úrad prideľuje na výber prevádzkovateľa siete individuálnou voľbou a predvoľbou kód výberu prevádzkovateľa siete v tvare štvormiestneho čísla pozostávajúceho z dvojmiestneho prístupového kódu prevádzkovateľa a dvojmiestneho identifikačného kódu prevádzkovateľa. Prístupový kód prevádzkovateľa má vždy hodnotu 10. Identifikačný kód prevádzkovateľa sa prideľuje v tvare dvojmiestneho čísla z množiny čísel XY = 01 až 59. Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo.

(2) Skrátené trojmiestne až šesťmiestne harmonizované európske čísla z množiny 11X(XXX) sa prideľujú poskytovateľom služieb na príslušné služby ako sú informácie o účastníckych číslach. Harmonizované európske prístupové čísla 118X(Y) sú určené na poskytovanie služby informácie o účastníckych číslach. Ďalšie čísla sú určené podľa požiadaviek európskej harmonizácie v spolupráci s Konferenciou európskych správ pôšt a telekomunikácií a Európskou komisiou. Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo.

(3) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 12XYZ sú určené na celoštátne informačné a operátorské služby poskytované prevádzkovateľmi verejnej telefónnej siete a na informačné, ponukové a pohotovostné služby. Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo.

(4) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 13XYZ sú určené na neverejné služobné čísla podnikov na účely testovania sietí. Čísla z množiny 13XYZ sú neverejné.

(5) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 14XYZ sú určené na celoštátne informačné a asistenčné služby. Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo.

(6) Na tiesňové volania sú určené čísla: 112 – jednotné európske číslo tiesňového volania - integrovaný záchranný systém, 150 – hasičský a záchranný zbor, 155 – lekárska záchranná služba, 158 – polícia.

(7) Skrátené päťmiestne čísla z množín 16XYZ a 17XYZ sú určené na regionálne informačné služby všeobecne prospešného charakteru ako sú špeciálne informačné a podporné služby pre zdravotne postihnutých ľudí, služby humanitárneho charakteru, dopravné služby a informácie určené najmä zahraničným návštevníkom. Čísla z týchto množín sú prideľované jednotlivo. Čísla z uvedených množín musia byť používané takým spôsobom, aby nespôsobili nejednoznačnosť identifikácie poskytovateľa služby po prípadnom uzavretí číslovacieho plánu.

(8) Skrátené päťmiestne čísla z množiny 18XYZ sú určené na celoštátne informačné služby všeobecne prospešného charakteru ako sú špeciálne informačné a podporné služby pre zdravotne postihnutých ľudí, služby humanitárneho charakteru, dopravné služby a informácie určené najmä zahraničným návštevníkom. Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo.

(9) Na očíslovanie priechodov z verejnej telefónnej siete do verejných dátových sietí sa používajú skrátené štvormiestne čísla z množiny (0)19XY. Prevádzkovateľom verejnej dátovej siete sa prideľuje hodnota čísla X = 9, Y = 0 až 9. Na očíslovanie priechodov z verejnej telefónnej siete na prístupové uzly Internetu sa používajú

a) skrátené štvormiestne čísla z množiny (0)19XY, pričom za spoplatnenie služby zodpovedá prevádzkovateľ siete. Prideľujú sa čísla X= 0 až 8 a Y= 0 až 9. Čísla z tejto množiny sú prideľované úradom poskytovateľom služby jednotlivo,

b) deväťmiestne čísla z množiny (0)601 xxx xxx. Čísla sú prideľované úradom na požiadanie prevádzkovateľovi verejnej siete. Veľkosť prideľovaných blokov je 100 000 čísiel. Prevádzkovateľom verejnej siete sú čísla z tejto množiny ďalej prideľované v sekundárnom prideľovaní poskytovateľom služby sprostredkovanie prístupu do internetu,

c) čísla z množiny (0) 602 xxx xxx ako prístupové kódy z verejnej telefónnej siete do Internetu na poskytovanie prenosu hlasu internetovým protokolom. Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo,

d) deväťmiestne čísla z množiny (0)819 000 0XY, pričom za spoplatnenie služby zodpovedá poskytovateľ služby. Čísla z tejto množiny sú prideľované úradom poskytovateľom služby jednotlivo.

10) Podľa odseku 9 písm. a) a d) sa poskytovateľom služby prístup do siete internet prideľuje hodnota čísla X z uzavretej množiny celých čísel X = 0 až 8. Hodnota čísla Y sa prideľuje z uzavretého intervalu celých čísel Y = 0 až 9. Ak poskytovateľ poskytuje službu sprostredkovanie prístupu do Internetu obidvomi spôsobmi uvedenými v bodoch a) a d), sú hodnoty XY v kóde (0)19XY a v čísle (0)819 0019XY rovnaké.

11) Na očíslovanie služieb s pridanou hodnotou volanie na účet volaného (freephone) je vyhradená množina (0)800 xxxxxx. Pre volajúceho je volanie na takéto číslo vždy bezplatné.

12) Na služby s rozdelením poplatkov sú vyhradené množiny (0) 850 xxxxxx až (0)899 xxxxxx. Čísla z týchto množín sú prideľované v blokoch po 1000 čísel. Pridelené prístupové kódy na služby s rozdelením poplatkov:

(0) 850 – univerzálne prístupové číslo;

(0) 890 – telehlasovanie.

13) Na služby so zvýšenou tarifou sú vyhradené množiny (0) 806 xxxxxx až (0) 809 xxxxxx, (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Čísla z týchto množín sú prideľované v blokoch po 1000 čísel.

14) Národné cieľové kódy mobilných sietí sa prideľujú v množinách čísel (0)901 – (0)919 a (0)940 – (0)959. Čísla z uvedených množín sú prideľované v blokoch s veľkosťou jeden milión čísel v prípade poskytovateľov mobilnej verejnej telefónnej služby, ktorí sú prevádzkovateľmi mobilnej verejnej telefónnej siete a 100 000 čísel v prípade poskytovateľov mobilnej verejnej telefónnej služby, ktorí nie sú prevádzkovateľmi mobilnej verejnej telefónnej siete.

15) Na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby hlas prostredníctvom internetového protokolu sú poskytovateľom služby prideľované

a) čísla z množiny (0) 650 xxx xxx až (0) 654 xxx xxx na sekundárne prideľovanie účastníkom. Veľkosť prideľovaných číselných blokov je 100 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 0 až 7 a 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 8 a 9.

b) čísla z množiny (0) 690 xxx xxx až (0) 696 xxx xxx na sekundárne prideľovanie účastníkom. Veľkosť prideľovaných číselných blokov je 100 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 0 až 7 a 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 8 a 9.

16) Množina čísel (0)680 xxx xxx je rezervovaná na službu hlas prostredníctvom internetového protokolu s využitím protokolu mapovania telefónnych čísiel.
                                                                § 15

Podľa odporúčania7) sa prideľuje identifikačný kód dátovej siete. Identifikačný kód dátovej siete sa skladá z trojmiestneho medzinárodného smerového čísla dátovej siete a jednomiestneho čísla dátovej siete prevádzkovateľa. Smerové čísla dátovej siete sú prideľované úniou podľa zásad uvedených v odporúčaní7). Slovenská republika má pridelený dátový kód krajiny 231. Úrad prideľuje jednomiestny identifikačný kód dátovej siete prevádzkovateľa označený písmenom X. Kód X sa prideľuje jednotlivo prevádzkovateľom verejnej dátovej siete. Tvar kódu: 231 X. Postup prideľovania kódu je vzostupné postupné prideľovanie hodnôt čísla X (X = 1, 2, 3 až 9).
                                                                § 16

(1) Podľa odporúčania8) sa prideľujú kódy signalizačnej oblasti a medzinárodného signalizačného bodu. Kód medzinárodného signalizačného bodu má 14 bitov, z ktorých 11 bitov tvorí kód signalizačnej oblasti a tri najnižšie bity určujú číslo signalizačného bodu siete. Kódy medzinárodného signalizačného bodu sú prideľované a vedené v štruktúre bitov 3-8-3, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky. Kódy signalizačnej oblasti sú prideľované úniou podľa zásad uvedených v odporúčaní8). Slovenská republika má pridelené kódy signalizačnej oblasti 2 232, 2 233, 2 234, 2 235, 4 251, 7-239. Pre potreby týchto zásad je číslo určujúce konkrétny signalizačný bod siete označené písmenom Y. Úrad prideľuje jednomiestny kód označený písmenom Y. Kód Y sa prideľuje jednotlivo prevádzkovateľom signalizačnej siete na území Slovenskej republiky. Tvar kódu: 2 232 Y, 2 233 Y, 2 234 Y, 2 235 Y, 4 251 Y, 7-239 Y.

(2) Postup prideľovania kódu medzinárodného signalizačného bodu:

a) číslo Y môže nadobúdať hodnoty z uzavretého intervalu celých čísel <0, 7>,

b) vzostupné postupné prideľovanie hodnôt Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.
                                                                  § 17
                    Kódy signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete

(1) Kód signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete má 14 bitov. Kódy signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete sú prideľované a vedené v štruktúre 5-4-5 bitov, pričom každá skupina bitov je prezentovaná dekadicky. Kódy signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete sa prideľujú jednotlivo prevádzkovateľom signalizačnej siete na území Slovenskej republiky. Tvar kódu: WX Y Z.

(2) Postup prideľovania kódu signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete:

a) hodnota čísla WX sa prideľuje z uzavretého intervalu celých čísel <0, 31>

b) číslo Y môže nadobúdať hodnoty z uzavretého intervalu celých čísel <0, 15>

c) číslo Z môže nadobúdať hodnoty z uzavretého intervalu celých čísel <0, 31>

(3) Použitie kombinácie WX=0, Y=0, Z=0, t.j. SPC = 0 0 0, je podľa princípov tvorby kódu signalizačných bodov prechodovej signalizačnej siete vylúčené.
                                                                    § 18

(1) Identifikačný kód mobilného účastníka (IMSI) sa prideľuje podľa odporúčania9) a normy10). Skladá sa z troch častí medzinárodného smerového čísla mobilnej siete, kódu mobilnej siete a MSIN. Medzinárodné smerové číslo mobilnej siete je prideľované úniou podľa zásad uvedených v odporúčaní9). Slovenská republika má pridelené medzinárodné smerové číslo mobilnej siete 231.

(2) Úrad prideľuje kód mobilnej siete prevádzkovateľom mobilných telefónnych sietí. V Slovenskej republike je kód mobilnej siete dvojmiestny. Pre potreby týchto zásad je kód mobilnej siete označený písmenami XY. Kód XY sa prideľuje jednotlivo. Tvar kódu: 231 XY.

(3) Postup prideľovania kódu mobilnej siete je vzostupné postupné prideľovanie hodnôt čísla XY = 01, 02, 03 atď.
                                                                   § 19

(1) Identifikátor dodávateľa sa prideľuje podľa odporúčania12). Identifikačné číslo dodávateľa sa skladá z dvojmiestneho identifikátora priemyselného odvetvia, trojmiestneho medzinárodného smerového čísla a dvojmiestneho identifikátora dodávateľa.

(2) Podľa normy11) je pre telekomunikácie pridelený identifikátor priemyselného odvetvia = 89. Podľa odporúčania2) má Slovenská republika pridelené medzinárodné smerové číslo CC = 421.

(3) Podľa odporúčania12) sa prideľuje dvojmiestny identifikátor dodávateľa. Pre potreby týchto zásad je identifikátor dodávateľa označený písmenami XY. Kód XY sa prideľuje jednotlivo. Tvar kódu: 89 421 XY.

(4) Postup prideľovania identifikátora dodávateľa vzostupné postupné prideľovanie hodnôt čísla XY = 01, 02, 03 atď.
                                                                   § 20
                                                    Sieťové smerovacie čísla

(1) Sieťové smerovacie čísla v pevných verejných telefónnych sieťach začínajú prístupovým kódom siete NAC = „EE“ v hexadecimálnom tvare. V mobilných verejných telefónnych sieťach sa používa prístupový kód siete NAC = „99“ v dekadickom tvare. Identifikačný kód siete NIC sa prideľuje v tvare dvojmiestneho dekadického kódu z množiny čísel 01 až 99.

(2) Ak prevádzkovateľ prevádzkujúci pevnú verejnú telefónnu sieť žiada o pridelenie sieťového smerovacieho čísla a už má pridelený kód výberu prevádzkovateľa voľbou alebo predvoľbou, pridelí sa mu sieťové smerovacie číslo, ktoré má identifikačný kód siete zhodný s dvojmiestnym identifikačným kódom prevádzkovateľa siete, ktorý je súčasťou kódu výberu prevádzkovateľa voľbou alebo predvoľbou.

(3) Ak prevádzkovateľ prevádzkujúci pevnú verejnú telefónnu sieť a žiadajúci o pridelenie sieťového smerovacieho čísla ešte nemá pridelený kód výberu prevádzkovateľa voľbou alebo predvoľbou, pridelí sa mu sieťové smerovacie číslo, ktoré má identifikačný kód siete z množiny čísel 99 až 60.
                                                                § 21

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Branislav Máčaj

predseda


                                                                                                                          Príloha č. 1
                                                                                               k opatreniu č. O – 14/2007


Priradenie množín číslovacieho plánu verejnej elektronickej komunikačnej siete

TYP ČÍSLA

MNOŽINA ČÍSELNÝCH KÓDOV

Medzinárodné rozlišovacie číslo

00

Národné rozlišovacie číslo

0

Prístupové kódy do spolupracujúcich sietí  číslo má štyri číslice

sprostredkovanie prístupu do Internetu a prístup do verejných dátových sietí 

(0) 19xx

Národné čísla pre geograficky určené číslovacie oblasti (geografické čísla) pevný počet  deväť číslic

verejná telefónna služba PO Bratislava

(0) 2 xxxxxxxx

rezerva

(0) 30 xxxxxxx

verejná telefónna služba PO Dunajská Streda, Trenčín, Trnava,  Senica, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany

(0) 31 xxxxxxx až (0) 38 xxxxxxx

rezerva

(0) 39 xxxxxxx až (0) 40 xxxxxxx

verejná telefónna služba PO Žilina, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Prievidza, Lučenec, Banská Bystrica

(0) 41 xxxxxxx až (0) 48 xxxxxxx

rezerva

(0) 49 xxxxxxx až (0) 50 xxxxxxx

verejná telefónna služba PO Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov, Košice, Michalovce, Humenné, Rožňava

(0) 51 xxxxxxx až (0) 58 xxxxxxx

rezerva

(0) 59 xxxxxxx

Národné čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti (negeografické čísla) pevný počet deväť číslic

rezerva

(0) 600 xxxxxx

sprostredkovanie prístupu do Internetu -  očíslovanie prístupových bodov poskytovateľov Internetu

(0) 601 xxxxxx

prístupové kódy poskytovateľov prenosu hlasu internetovým protokolom

(0) 602 xxxxxx

rezerva

(0) 603 xxxxxx až (0) 649 xxxxxx

elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov

(0) 650 xxxxxx až (0) 654 xxxxxx

rezerva

(0) 655 xxxxxx až (0) 679 xxxxxx

elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu s využitím protokolu ENUM - očíslovanie účastníkov

(0) 680 xxx xxx

rezerva

(0) 681 xxxxxx až (0) 689 xxxxxx

elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov

(0) 690 xxxxxx až (0) 696 xxxxxx

rezerva

 

(0) 697 xxxxxx až (0) 799 xxxxxx

služby volanie na účet volaného

(0) 800 xxxxxx

rezerva

(0) 801 xxxxxx až (0) 805 xxxxxx

služby so zvýšenou tarifou (napr.hlasová informácia)

(0) 806 xxxxxx až (0) 809 xxxxxx

rezerva

(0) 810 xxxxxx až (0) 818 xxxxxx

sprostredkovanie prístupu do Internetu

(0) 819 0000xx

rezerva

(0) 819 0001xx až (0) 849 xxxxxx

služby s rozdelením poplatkov

(0) 850 xxxxxx až (0) 899 xxxxxx

služby so zvýšenou tarifou

(0) 900 xxxxxx

mobilné verejné telefónne siete, paging

(0) 901 xxxxxx až (0) 919 xxxxxx

rezerva

(0) 92x xxxxxx až (0) 93x xxxxxx

mobilné verejné telefónne siete

(0) 940 xxxxxx až (0) 959 xxxxxx

osobitné  siete

(0) 96x xxxxxx

služby so zvýšenou tarifou

(0) 97x xxxxxx až  (0) 98x xxxxxx

sieťové smerovacie čísla (NRN)

(0) 99xx xxxxx1)

Účastnícke čísla v pevnej verejnej telefónnej sieti

v PO Bratislava je pevný počet číslic účastníckeho čísla osem, v ostatných PO je pevný počet číslic účastníckeho čísla sedem

verejná telefónna služba na pevnom mieste v PO Bratislava

 

2xxxxxxx – 9xxxxxxx

verejná telefónna služba na pevnom mieste v ostatných PO

 

 

2xxxxxx - 9xxxxxx

Služby so špeciálnym očíslovaním

počet  tri až šesť číslic

výber  podniku individuálnou voľbou a predvoľbou

10xx

 

harmonizované európske čísla služieb, napríklad  112, 118x(x), 116xxx atď.

11x(xxx)2)

celoštátne informačné a operátorské služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete a informačné, ponukové a pohotovostné služby

12xxx

neverejné služobné čísla prevádzkovateľov  sietí

13xxx

celoštátne informačné a asistenčné služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete

14xxx

tiesňové volania

150, 155, 158

regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru

16xxx

regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru

17xxx

celoštátne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru

18xxx


                                                                                                                           Príloha č. 2

                                                                                                k opatreniu č. O – 14/2007

Zoznam národných cieľových kódov geografických číslovacích oblastí pevnej verejnej telefónnej siete


Primárna oblasť (25)

Národné číslo platné od 1.7.2001

NDC

počet číslic

Bratislava

2

8

Dunajská Streda

31

7

Trenčín

32

7

Trnava

33

7

Senica

34

7

Nové Zámky

35

7

Levice

36

7

Nitra

37

7

Topoľčany

38

7

Žilina

41

7

Považská Bystrica

42

7

Martin

43

7

Liptovský Mikuláš

44

7

Zvolen

45

7

Prievidza

46

7

Lučenec

47

7

Banská Bystrica

48

7

Prešov

51

7

Poprad

52

7

Spišská Nová Ves

53

7

Bardejov

54

7

Košice

55

7

Michalovce

56

7

Humenné

57

7

Rožňava

58

7


                                                                                                                           Príloha č. 3

                                                                                                k opatreniu č. O – 14/2007

Zoznam vybraných služieb so špeciálnym očíslovaním

Tiesňové volania

112                  - tiesňové volania (povinná služba od 1.7.2003)

150                  - Hasičský a záchranný zbor (povinná služba)

155                  - lekárska záchranná služba (povinná služba)

158                  - polícia (povinná služba)

Informácie o účastníckych číslach

1180                - informácie o účastníckych číslach (súhrnná informácia o všetkých účastníckych číslach poskytovaná v rámci univerzálnej služby)

1181 až 1188  - informácie o účastníckych  číslach poskytované     prevádzkovateľmi sietí

1189x             - rezerva

1) Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

2) ITU-T E.164: Medzinárodný číslovací plán verejných telekomunikácií.

3) Pri volaniach z verejnej mobilnej telefónnej siete je prípustná aj alternatívna voľba medzinárodného rozlišovacieho znaku „+“ a následne medzinárodného čísla. Medzinárodný rozlišovací znak nie je súčasťou medzinárodného čísla.

4) ITU-T E.164.1: Kritériá a procedúry rezervovania, prideľovania a používanie medzinárodných smerových čísiel a pridružených identifikačných kódov (IC).

5) ITU-T E.164 Príloha 1: Alternatívy výberu podniku a identifikácie siete .

6) STN ETS 300 738 (87 0738) Ľudské hľadiská. Minimálne rozhranie človek-stroj doplnkových služieb verejnej siete.

7) ITU-T X.121: Medzinárodný číslovací plán verejných dátových sietí.

8) ITU-T Q.708: Postupy prideľovania kódov medzinárodným signalizačným bodom

9) ITU-T E.212: Medzinárodný identifikačný plán pre mobilné koncové zariadenia a mobilných užívateľov.

10) STN ETS 300 523: Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza2). Číslovanie, adresovanie a identifikácia (GSM 03.03).

11) ISO/IEC 7812-1: Identifikačné karty – Identifikácia vydavateľov – Časť 1: Číslovací systém; ISO/IEC 7812‑2: Identifikačné karty – Identifikácia vydavateľov – Časť 2: Aplikačné a registračné postupy.

12) ITU-T E.118: Medzinárodná telekomunikačná platobná karta.

13) ETSI EN 302 097 V 1.2.2 Integrované služby digitálnej siete (ISDN); Signalizačný systém č.7; Rozšírenie na podporu prenositeľnosti čísla ; [Odporúčanie ITU-T Q.769.1, upravené].

1) Používa sa v mobilných sieťach, nie je národným číslom. Štruktúra čísla je 99xx.

2) Trojmiestne až šesťmiestne čísla.