Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

                              TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                     Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje


                                            výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

                                                 Klenová, okres Snina


a) Frekvenčné pásmo 2 200 – 2 300 MHz

Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.


b) Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií :

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo skupinový príjem

1. Oblasť: Obec Klenová v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2.

2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

Súradnice (WGS 84)                                          22E2018 48N5633

Nadm. výška + výška antény nad terénom        282 + 20 m

Diagram                                                             všesmerový

Polarizácia                                                          horizontálna

Vyžiarený výkon/kanál                                        1 W


3. Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2007

c) Hodnotiace kritériá:                                                                      váha kritérií

1. efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti

oblasti pokrytej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne

rušenie                                                                                                       25%

2. optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa b)1           30%

3. lehota na začatie poskytovania služby počítané do dňa nadobud-

nutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                               15%

4. podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti.       30%

d) Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ponuky je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 hod.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf, fax číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

                                                   „Výberové konanie

                                                     MMDS – Klenová

Neotvárať!“


f) Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (jedentisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:


Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný splniť oznamovaciu povinnosť

podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2004 na poskytovanie elektronických

komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.


V Bratislave 18. januára 2005.

                                                                                       Ing. Milan Luknár

                                                                                                predseda