Rozhodnutie 1. stupňa

Rozhodnutie o rozklade                              TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                    Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava                                                            Rozhodnutie

Číslo: 375/14/2006                                                                     Bratislava 6. júna 2006Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v konaní začatom z vlastného podnetu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 vo veci určenia významného podniku na maloobchodnom trhu verejnej telefónnej služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ktorou je verejná telefónna služba na pevnom mieste pripojenia poskytovaná bytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „maloobchodný trh č. 3“)


rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:


1. spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „Slovak Telekom, a.s.“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na maloobchodnom trhu č. 3 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je významným podnikom na maloobchodnom trhu č. 3;

2. spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako významný podnik na maloobchodnom trhu č. 3 nesmie pri poskytovaní služieb miestnych a medzimestských volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi podľa § 23 ods. 1 zákona:

a. požadovať neprimerane vysoké ceny,

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná oznámiť úradu zvýšenie ceny jednotlivého miestneho odchádzajúceho volania uskutočneného bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu minimálne 60 dní pred zamýšľanou zmenou ceny volania, pričom cena miestneho odchádzajúceho volania po zvýšení ceny musí spĺňať nasledujúcu podmienku:

El vz

lt - navrhovaná cena miestneho odchádzajúceho volania uskutočneného bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu,

lt-1 - aktuálna cena miestneho odchádzajúceho volania uskutočneného bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu,

gt-1- - počet minút miestnych odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu počas posledných 3, 6, 9 resp.12 mesiacov platnosti ceny (stanoví sa podľa toho, kedy došlo k zmene ceny na , pričom sa vždy vychádza z najdlhšieho možného časového úseku),

i- - počet časových období príslušného volacieho programu (silná, slabá, víkendová príp. iná prevádzka),

ISCt - úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000 = 100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámi úradu úmysel zmeniť cenu volania, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

ISCt-1- -úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000 = 100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za mesiac predchádzajúceho roka predchádzajúci mesiacu, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámi úradu úmysel zmeniť cenu volania, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (za predpokladu, že cena bola v platnosti viac ako 12 mesiacov).

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná oznámiť úradu zvýšenie ceny jednotlivého medzimestského odchádzajúceho volania uskutočneného bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu minimálne 60 dní pred zamýšľanou zmenou ceny volania, pričom cena odchádzajúceho medzimestského volania po zvýšení ceny musí spĺňať nasledujúcu podmienku:
Et vz

tt - navrhovaná cena medzimestského odchádzajúceho volania uskutočneného bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu,

tt-1 - aktuálna cena medzimestského odchádzajúceho volania uskutočneného bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu,

gt-1- - počet minút medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi príslušného volacieho programu počas posledných 3, 6, 9 resp.12 mesiacov platnosti ceny (stanoví sa podľa toho, kedy došlo k zmene ceny na , pričom sa vždy vychádza z najdlhšieho možného časového úseku),

i- - počet časových období príslušného volacieho programu (silná, slabá, víkendová príp. iná prevádzka),

ISCt - úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000 = 100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámi úradu úmysel zmeniť cenu volania, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

ISCt-1-- úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000=100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za mesiac predchádzajúceho roka predchádzajúci mesiacu, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámi úradu úmysel zmeniť cenu volania, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (za predpokladu, že cena bola v platnosti viac ako 12 mesiacov).

b) brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž,

Celkové výnosy dosiahnuté spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. z poskytovania miestnych odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi dosiahnuté v sledovanom období musia spĺňať nasledujúcu podmienku:

Vt vz


vt - celkové výnosy z poskytovania miestnych odchádzajúcich volaní bytovým zákazníkom,

si - súčet poplatkov za zostavenie volania v konkrétnom časovom období (silná, stredná, slabá prevádzka) pri službách ST-A1 „ST základné odchádzajúce volanie“ – miestna cena a ST-B1 „ST základné ukončenie volania“ – miestna cena podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

Qi - počet miestnych odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi v konkrétnom časovom období,

ci - súčet poplatkov za dĺžku volania v konkrétnom časovom období (silná, stredná, slabá prevádzka) pri službách ST-A1 „ST základné odchádzajúce volanie“ – miestna cena a ST-B1 „ST základné ukončenie volania“ - miestna cena podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

gi - počet minút miestnych odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi v konkrétnom časovom období,

i- - počet časových období podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

NL - náklady spojené s poskytovaním služby miestnych odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi vrátane primeranej návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na službu miestnych odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi, ktoré nesúvisia s prepojením.

Celkové výnosy dosiahnuté spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. z poskytovania medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi dosiahnuté v sledovanom období musia spĺňať nasledujúcu podmienku:

Vt vz


vt - celkové výnosy z poskytovania medzimestských odchádzajúcich volaní bytovým zákazníkom,

Si - súčet poplatkov za zostavenie volania v konkrétnom časovom období (silná, stredná, slabá prevádzka) pri službách ST-A1 „ST základné odchádzajúce volanie“ – cena za jednoduchý tranzit a ST-B1 „ST základné ukončenie volania“ podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie, pričom cena ST-B1 sa stanoví ako vážený aritmetický priemer ceny za jednoduchý tranzit a ceny za dvojitý tranzit podľa skutočnej prevádzky za sledované obdobie,

Qi - počet medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi v konkrétnom časovom období,

ci - poplatok za dĺžku volania v konkrétnom časovom období (silná, stredná, slabá prevádzka) pri službách ST-A1 „ST základné odchádzajúce volanie“ – cena za jednoduchý tranzit a ST-B1 „ST základné ukončenie volania“ podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie, pričom cena ST-B1 sa stanoví ako vážený aritmetický priemer ceny za jednoduchý tranzit a ceny za dvojitý tranzit podľa skutočnej prevádzky za sledované obdobie,

gi - počet minút medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi v konkrétnom časovom období,

i- - počet časových období podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

Nr - náklady spojené s poskytovaním služby medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi vrátane primeranej návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na službu medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi, ktoré nesúvisia s prepojením.

Pri alokovaní nákladov na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi sa uplatňuje princíp nákladovej príčinnosti t.j. do nákladov sa započítavajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním konkrétnej služby. Najvhodnejšou metódou rešpektujúcou tento princíp je metóda ABC (activity based costing).

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi), nepriamych nákladov súvisiacich so službami miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.

Do výpočtu cien za služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi musia byť započítané všetky primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi, ktoré nie sú súčasťou nákladov na prepojenie.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná na požiadanie predložiť úradu podrobný popis alokácie vloženého kapitálu na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou jednotlivých položiek vloženého kapitálu.

Dlhodobý majetok alokovaný na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi sa primeranou metódou precení na súčasnú hodnotu tak, ako keby sa jednalo o dlhodobý majetok používaný efektívne fungujúcim podnikom pôsobiacim v konkurenčnom prostredí.

Pri výpočte nákladov na poskytovanie služieb miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi sa zohľadňujú náklady vyplývajúce z precenenej hodnoty dlhodobého majetku, ako aj zodpovedajúce úpravy prevádzkových nákladov.

Výška odpisov sa stanoví z precenenej hodnoty dlhodobého majetku zohľadniac primeranú dobu životnosti a odpisovú metódu, ktorá najvernejšie zohľadňuje opotrebenie majetku.

Do celkových nákladov na poskytovanie služieb miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi významný podnik započíta primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na služby miestnych resp. medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi.

Pri výpočte objemu vloženého kapitálu sa vychádza z precenenej hodnoty dlhodobého majetku.

Primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu sa stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC) podľa nasledujúceho vzorca:

Wacc


kde

re je náklad vlastného kapitálu

rd je náklad cudzieho kapitálu (dlh)

E je objem vlastného kapitálu

D objem cudzieho kapitálu

T sadzba dane z príjmu


pričom
re rovna sa


kde

rrf výnosnosť bezrizikovej investície

beta beta koeficient telekomunikačného trhu

rm výnosnosť trhu

Významný podnik je povinný na požiadanie úradu predložiť úradu výpočet ceny na základe modelu rešpektujúceho vyššie uvedené princípy, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12. predchádzajúceho roka.

Úrad preverí dodržiavanie vyššie uvedenej metódy v prípade, že začne šetrenie vo veci porušenia povinností zákazu brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž.

c) nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových zákazníkov,

d) bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým zákazníkom na poskytovanie služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ani viazať poskytovanie služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete na poskytovanie inej služby.


Poučenie:


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.


Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácieÚčastník konania podal opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu.