Rozhodnutie 1. stupňa

                               TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD Slovenskej republiky

ODBOR EKONOMICKEJ REGULÁCIE

Továrenská 7, 810 06 Bratislava                                                       ROZHODNUTIE

Číslo: 450/14/2006                                                                         Bratislava 3. júla 2006Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v konaní začatom z vlastného podnetu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 vo veci určenia významného podniku na maloobchodnom trhu verejnej telefónnej služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ktorou je verejná telefónna služba na pevnom mieste pripojenia poskytovaná nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní medzinárodných volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „maloobchodný trh č. 6“)

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:

1. spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „Slovak Telekom, a.s.“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na maloobchodnom trhu č. 6 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je významným podnikom na maloobchodnom trhu č. 6;

2. spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako významný podnik na maloobchodnom trhu č. 6 nesmie pri poskytovaní služieb medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi podľa § 23 ods. 1 zákona:

a) požadovať neprimerane vysoké ceny,

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje službu medzinárodných odchádzajúcich volaní podľa jednotlivých volacích programov. Ceny medzinárodných odchádzajúcich volaní sú v rámci jednotlivých volacích programov rozčlenené do piatich tarifných pásiem, pričom každé tarifné pásmo obsahuje súbor niekoľkých štátov. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. účtuje vo všetkých tarifných pásmach a vo všetkých volacích programoch cenu, ktorá nie je odlišná pre silnú, slabú resp. víkendovú prevádzku.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná oznámiť zvýšenie ceny odchádzajúceho medzinárodného volania uskutočneného nebytovými zákazníkmi v rámci jedného tarifného pásma daného volacieho programu minimálne 60 dní pred zamýšľanou zmenou ceny volania, pričom minútová cena volania po zvýšení ceny musí spĺňať nasledujúcu podmienku:

zlozity e vzorec


lt- navrhovaná cena odchádzajúceho medzinárodného volania uskutočneného nebytovými zákazníkmi v konkrétnom tarifnom pásme príslušného volacieho programu,

Lt-1-- aktuálna cena jednotlivého odchádzajúceho medzinárodného volania uskutočneného nebytovými zákazníkmi v konkrétnom tarifnom pásme príslušného volacieho programu,

gt-1-- počet minút odchádzajúcich medzinárodných volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi v konkrétnom tarifnom pásme príslušného volacieho programu počas posledných 3,6,9 resp.12 mesiacov platnosti ceny (stanoví sa podľa toho, kedy došlo k zmene ceny na ),

i-- počet časových období konkrétneho tarifného pásma príslušného volacieho programu (silná, slabá, víkendová príp. iná prevádzka)


ISCt
- úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000=100,

revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámi úradu úmysel zmeniť cenu volania, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

ISCt-1-- úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000=100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za mesiac predchádzajúceho roka predchádzajúci mesiacu, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámi úradu úmysel zmeniť cenu volania, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (za predpokladu, že cena bola v platnosti viac ako 12 mesiacov.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná úradu predložiť na schválenie preradenie medzinárodného odchádzajúceho volania do konkrétneho štátu z jedného tarifného pásma do tarifného pásma s vyššou tarifou minimálne 60 dní pred zamýšľanou zmenou.

b) Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. nesmie pri poskytovaní služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž,

Celkové výnosy dosiahnuté spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. z poskytovania medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi v sledovanom období musia spĺňať nasledujúcu podmienku:

vt vzorec

vt- celkové výnosy z poskytovania medzinárodných odchádzajúcich volaní nebytovým zákazníkom,

si- poplatok za zostavenie volania v konkrétnom časovom období (silná, stredná slabá prevádzka) pri službe ST-B3 „ST ukončenie volania do zahraničia“ ak je volanie odovzdané v primárnom bode prístupu podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

Qi- počet medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi v konkrétnom časovom období,

ci- poplatok za dĺžku volania v konkrétnom časovom období (silná, stredná slabá prevádzka) pri službe ST-B3 „ST ukončenie volania do zahraničia“ ak je volanie odovzdané v primárnom bode prístupu podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

male qi- počet minút odchádzajúcich medzinárodných volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi v konkrétnom časovom období,

i-- počet časových období podľa platnej referenčnej ponuky na prepojenie,

NI- náklady spojené s poskytovaním služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi vrátane primeranej návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na službu medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi, ktoré nesúvisia s prepojením.

Pri alokovaní nákladov na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi sa uplatňuje princíp nákladovej príčinnosti t.j. do nákladov sa započítavajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Najvhodnejšou metódou rešpektujúcou tento princíp je metóda ABC (activity based costing).

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi), nepriamych nákladov súvisiacich so službami medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.

Do výpočtu cien za služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi musia byť započítané všetky primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi, ktoré nie sú súčasťou nákladov na prepojenie.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná na požiadanie predložiť úradu podrobný popis alokácie vloženého kapitálu na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou jednotlivých položiek vloženého kapitálu.

Dlhodobý majetok alokovaný na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi sa primeranou metódou precení na súčasnú hodnotu tak, ako by sa jednalo o dlhodobý majetok používaný efektívne fungujúcim podnikom pôsobiacim v konkurenčnom prostredí.

Pri výpočte nákladov na poskytovanie služieb medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi sa zohľadňujú náklady vyplývajúce z precenenej hodnoty dlhodobého majetku ako aj zodpovedajúce úpravy prevádzkových nákladov.

Výška odpisov sa stanoví z precenenej hodnoty dlhodobého majetku zohľadniac primeranú dobu životnosti a odpisovú metódu, ktorá najvernejšie zohľadňuje opotrebenie majetku.

Do celkových nákladov na poskytovanie služieb medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi spoločnosť Slovak Telekom, a.s. započíta primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi.

Pri výpočte objemu vloženého kapitálu sa vychádza z precenenej hodnoty dlhodobého majetku.

Primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu sa stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC) podľa nasledujúceho vzorca:


Wacckde

re je náklad vlastného kapitálu

rd je náklad cudzieho kapitálu (dlh)

E je objem vlastného kapitálu

D objem cudzieho kapitálu

T sadzba dane z príjmu

pričom

re rovna sa

kde

rrf výnosnosť bezrizikovej investície

beta beta koeficient telekomunikačného trhu

rm výnosnosť trhu

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná na požiadanie úradu, predložiť úradu všetky úradom špecifikované údaje v úradom požadovanej štruktúre a forme.

Úrad preverí dodržiavanie vyššie uvedenej podmienky v prípade, že začne šetrenie vo veci porušenia povinností zákazu brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž.

c) nenáležito uprednostňovať určitú skupinu nebytových zákazníkov,

d) bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete ani viazať poskytovanie služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete na poskytovanie inej služby.

Poučenie:


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.


Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácie