Rozhodnutie 1. stupňa

                            TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD Slovenskej republiky

ODBOR EKONOMICKEJ REGULÁCIE

Továrenská 7, 810 06 BratislavaROZHODNUTIEČíslo: 622/14/2006                                                                   Bratislava 16. októbra 2006Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na podnet správneho orgánu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, vo veci určenia významného podniku na maloobchodnom relevantnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom (ďalej len „maloobchodný trh č. 7),

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:

1. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „Slovak Telekom“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na maloobchodnom trhu č. 7 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť Slovak Telekom je významným podnikom na maloobchodnom trhu č. 7.

2. Spoločnosť Slovak Telekom ako významný podnik na maloobchodnom trhu č. 7 nesmie pri poskytovaní služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov podľa § 23 ods. 1 zákona:

a) požadovať neprimerane vysoké ceny,

b) brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž,

c) nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,

d) bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb koncovým užívateľom na poskytovanie služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov ani viazať poskytovanie služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov na poskytovanie iných služieb,

e) prekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov.

3. Podľa § 24 ods. 4 je spoločnosť Slovak Telekom povinná stanoviť maximálne ceny za službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu.

Pri alokácii nákladov na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov musí spoločnosť Slovak Telekom uplatňovať princíp nákladovej príčinnosti t.j. do nákladov na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov môže započítať iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Najvhodnejšou metódou rešpektujúcou tento princíp je metóda ABC (activity based costing).

Spoločnosť Slovak Telekom je povinná predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov), nepriamych nákladov súvisiacich so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.

Spoločnosť Slovak Telekom je povinná predložiť úradu podrobný popis alokácie vloženého kapitálu na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou jednotlivých položiek vloženého kapitálu.

Do celkových nákladov na poskytovanie služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená započítať primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov.

Primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu sa stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC) podľa nasledujúceho vzorca:

Wacc


kde

re je náklad vlastného kapitálu

rd je náklad cudzieho kapitálu (dlh)

E je objem vlastného kapitálu

D objem cudzieho kapitálu

T sadzba dane z príjmu

pričom

re rovna sa

kde

rrf výnosnosť bezrizikovej investície

beta beta koeficient telekomunikačného trhu

rm výnosnosť trhu

Spoločnosť Slovak Telekom je povinná predložiť úradu výpočet cien na základe modelu rešpektujúceho vyššie uvedené princípy vždy najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka. Výpočet cien na základe modelu rešpektujúceho vyššie uvedené princípy za rok 2005 je spoločnosť Slovak Telekom, povinná predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 24 ods. 3 zákona je spoločnosť Slovak Telekom povinná poskytovať celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti a nediskriminácie podľa prílohy č. 3 zákona.

P o u č e n i e:


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácieVýznamný podnik podal opravný prostriedok - rozklad.