Rozhodnutie 1. stupňa

                                                        ROZHODNUTIEČíslo: 641/14/2006                                                                 Bratislava 2. novembra 2006Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na podnet správneho orgánu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom relevantnom trhu širokopásmového prístupu, ktorým je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 5“)

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:

1) spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na veľkoobchodnom trhu č.5 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť Slovak Telekom je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č.5;

2) ukladá spoločnosti Slovak Telekom ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 5:

a) povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť referenčnú ponuku na veľkoobchodný širokopásmový prístup, podľa § 18 ods. 2 zákona a predložiť túto referenčnú ponuku úradu v písomnej aj v elektronickej forme na zverejnenie najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná do 15 dní odo dňa podpísania každej zmluvy o veľkoobchodnom širokopásmovom prístupe predložiť túto zmluvu úradu. Akýkoľvek návrh na zmenu zmluvných podmienok referenčnej ponuky na veľkoobchodný širokopásmový prístup, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 4 ods. 8 zákona, je spoločnosť Slovak Telekom povinná zverejniť najneskôr 45 dní pred zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a predložiť úradu.

b) povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona;

c) povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 ods. 1 zákona a to tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom a v prípade, že spoločnosť Slovak Telekom poskytuje rôzne formy širokopásmového prístupu (v závislosti od úrovne, kde sú siete spoločnosti Slovak Telekom a podniku prepojené), pre každú formu zvlášť. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na veľkoobchodný širokopásmový prístup musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti Slovak Telekom, overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na službu veľkoobchodného širokopásmového prístupu sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, t. z. do nákladov na konkrétnu službu sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady teda budú priradené metódou ABC (activity based costing). Náklady musia byť členené na odpisy, osobné náklady, spotrebu materiálu, spotrebu energie a ostatných neskladovateľných dodávok, služby, ostatné náklady. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení týkajúce sa daného účtovného obdobia spolu s podrobným popisom alokácie nákladov, vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na veľkoobchodný širokopásmový prístup), nepriamych nákladov súvisiacich s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na veľkoobchodný širokopásmový prístup, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné), rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti, je spoločnosť Slovak Telekom povinná podľa § 20 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách predložiť úradu vždy najneskôr do 30.júna nasledujúceho roka. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2005 je spoločnosť Slovak Telekom povinná predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti;

d) povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov podľa § 21 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná:

(i) poskytovať tretím osobám veľkoobchodný širokopásmový prístup,

(ii) poskytovať veľkoobchodný širokopásmový prístup za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,

(iii) nezrušiť už poskytnutý veľkoobchodný širokopásmový prístup bez zákonných dôvodov,

(iv) viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o veľkoobchodný širokopásmový prístup,

(v) zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb,

(vi) umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení,

(vii) poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi, vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí,

(viii) zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,

(ix) prepojiť siete alebo sieťové prostriedky za účelom zabezpečenia veľkoobchodného širokopásmového prístupu;e) povinnosť regulácie cien podľa § 22 ods. 1 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná stanoviť ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia. Pri stanovení ceny pre konkrétny typ veľkoobchodného širokopásmového prístupu v závislosti od rýchlosti prístupu a v závislosti od úrovne, kde bude sieť spoločnosti Slovak Telekom prepojená so sieťou podniku , ktorý žiada o prístup, sa bude vychádzať z ceny za pripojenie pre danú rýchlosť, ktorú spoločnosť Slovak Telekom uplatňuje voči svojim účastníkom. Cena prístupu (cena za zriadenie prístupu, pravidelný mesačný poplatok ako aj všetky ostatné ceny uplatňované v súvislosti s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom voči podnikom) pre konkrétnu rýchlosť prístupu a v závislosti od úrovne, kde bude sieť spoločnosti Slovak Telekom prepojená so sieťou podniku, ktorý žiada o prístup, sa pre dané obdobie stanoví tak, že od ceny za pripojenie príslušnej rýchlosti uplatňovanej v danom období spoločnosťou Slovak Telekom voči vlastným účastníkom sa odpočítajú všetky náklady súvisiace so starostlivosťou o zákazníka, marketingové náklady, náklady súvisiace s účtovaním účastníkovi, ostatné náklady, ktoré nesúvisia s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom a sú súčasťou ceny pre účastníka, ako aj všetky náklady na prevádzku a údržbu tej časti siete, ktorú podnik, ktorý žiada o prístup pri veľkoobchodnom širokopásmovom prístupe nevyužíva, avšak z hľadiska poskytovania služby účastníkovi vstupuje do ceny uplatňovanej spoločnosťou Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom musí od maloobchodnej ceny odpočítať aj všetky marže, ako aj náklady vloženého kapitálu, ktoré nesúvisia s prístupom, ale sú uplatňované voči účastníkom. Akékoľvek dočasné, ako aj trvalé zníženie ceny voči vlastným účastníkom je spoločnosť Slovak Telekom povinná primeraným spôsobom zohľadniť aj v cene za veľkoobchodný širokopásmový prístup. Ceny veľkoobchodného širokopásmového prístupu musia byť stanovené tak, že čím bližšie ku koncovému bodu siete je prepojenie (prístup) realizované, tým nižšia musí byť cena veľkoobchodného širokopásmového prístupu. Zmena ceny (zníženie ceny – dočasné ako aj trvalé) uplatňovaná voči účastníkom spoločnosti Slovak Telekom musí byť v rovnakom čase premietnutá aj do zmeny ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup. V prípade uvedenia nových produktov pre svojich účastníkov je spoločnosť Slovak Telekom povinná predložiť v rovnakom čase aj zodpovedajúcu veľkoobchodnú ponuku a doplniť túto ponuku aj do referenčnej ponuky podľa bodu 2 a) výroku tohto rozhodnutia, rešpektujúc vyššie uvedené lehoty na zverejnenie.

Spoločnosť Slovak Telekom je povinná na požiadanie úradu v stanovenej lehote predložiť úradu kalkulácie a postupy pre výpočet ceny pre svojich účastníkov ako aj ceny veľkoobchodného širokopásmového prístupu.
Všetky kalkulácie cien a nákladov je spoločnosť Slovak Telekom povinná realizovať metódou plne alokovaných historických nákladov.

...

Poučenie:


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.                                                        Ing. Pavol Gerhat

                                        riaditeľ odboru ekonomickej regulácieRozhodnutie sa doručí:

Slovak Telekom, a.s.

Námestie slobody 6

817 62 Bratislava 15

Slovak Telekom podal rozklad voči rozhodnutiu.