Rozhodnutie 1. stupňa

                                                         ROZHODNUTIE

Bratislava 18. júla 2006

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na podnet správneho orgánu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom relevantnom trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 6“).

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:

1. spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na veľkoobchodnom trhu č. 6 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť Slovak Telekom je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 6;

2. ukladá spoločnosti Slovak Telekom ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 6:

a) povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť referenčnú ponuku na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov podľa § 18 ods. 2 zákona. Akýkoľvek návrh na zmenu zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktorý bude mať vplyv na podniky definované v § 4 ods. 8 zákona, je spoločnosť Slovak Telekom povinná zverejniť najneskôr 45 dní pred zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a predložiť úradu.

b) povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona,

c) povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 ods. 1 zákona a to tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s prístupom k ukončovacím častiam prenajatých okruhov. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti Slovak Telekom, overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, t. z. do nákladov na konkrétnu službu sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady teda budú priradené metódou ABC (activity based costing). Náklady musia byť členené na odpisy, osobné náklady, spotrebu materiálu, spotrebu energie a ostatných neskladovateľných dodávok, služby, ostatné náklady. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení týkajúce sa daného účtovného obdobia spolu s podrobným popisom alokácie nákladov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov), nepriamych nákladov súvisiacich s prístupom k ukončovacím častiam prenajatých okruhov (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia s prístupom k ukončovacím častiam prenajatých okruhov) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné) rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti je spoločnosť Slovak Telekom povinná podľa § 20 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách predložiť úradu vždy najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2005 je spoločnosť Slovak Telekom, povinná predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti.

d) povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov podľa § 21 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná:

I. poskytovať tretím osobám prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov,

II. poskytovať prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,

III. nezrušiť už poskytnutý prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov bez zákonných dôvodov,

IV. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov,

V. zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb,

VI. umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení,

VII. poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi, vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí,

VIII. zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,

IX. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky za účelom zabezpečenia prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov.

e) povinnosť regulácie cien podľa § 22 ods.1 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná stanoviť ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia.

Ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba náklady na sieťové prvky, zodpovedajúce náklady na služby súvisiace s veľkoobchodným prístupom k ukončovacím častiam prenajatých okruhov a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu, teda kapitálu, ktorý súvisí s poskytovaním prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov.

Úrad bude pri posudzovaní cien za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov prihliadať tiež na ceny za prenájom okruhov, ktoré uplatňuje spoločnosť Slovak Telekom voči vlastným koncovým užívateľom.

Kalkuláciu cien podľa vyššie uvedenej metódy zohľadňujúcu stav k 31.12.2005 je spoločnosť Slovak Telekom povinná predložiť úradu do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a následne vždy na požiadanie úradu, nie však skôr ako k 30.6. príslušného roka.

...

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácie