Rozhodnutie 1. stupňa

ROZHODNUTIE


Číslo: 610/14/2006                                                              Bratislava 29. septembra 2006Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na podnet správneho orgánu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom, ktorou je poskytovanie prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým užívateľom (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 11“),

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:

1.

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na veľkoobchodnom trhu č. 11 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť Slovak Telekom je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 11;

2.

ukladá spoločnosti Slovak Telekom ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 11:

a) Povinnosť transparentnosti prístupu – spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť formou referenčnej ponuky na svojej verejne prístupnej internetovej stránke a predložiť úradu zmluvné podmienky dodávania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom siete svojich vysielačov vrátane technických špecifikácií a cien. Spoločnosť Slovak Telecom je povinná predložiť úradu do 45 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude označená za významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 11 všetky doteraz uzatvorené a platné zmluvy o poskytovaní svojich služieb na veľkoobchodnom trhu č.11 ako aj všetky zmluvy, ktoré uzatvorí v budúcnosti a to do 15 dní odo dňa ich uzatvorenia.

b) Povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona,

c) Povinnosť oddelenej evidencie – oddelená evidencia musí poskytnúť úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania a to zvlášť pre televízne a zvlášť pre rozhlasové vysielanie. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na služby prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti Slovak Telekom, overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na služby prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, t. z. do nákladov na konkrétnu službu sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady teda budú priradené metódou ABC (activity based costing). Náklady musia byť členené na odpisy, osobné náklady, spotrebu materiálu, spotrebu energie a ostatných neskladovateľných dodávok, služby, ostatné náklady. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení týkajúce sa daného účtovného obdobia spolu s podrobným popisom alokácie nákladov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania), nepriamych nákladov súvisiacich so službou prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službou prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na služby prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné) rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti je spoločnosť Slovak Telekom povinná podľa § 20 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách predložiť úradu vždy najneskôr do 30.06. nasledujúceho roka. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2005 je spoločnosť Slovak Telekom, povinná predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti.

d) Povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov podľa § 21 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná:

i. poskytovať tretím osobám prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania,

ii. poskytovať prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,

iii. nezrušiť už poskytnutý prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania,

iv. umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb a priestorov,

e) Povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 zákona. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná do 30.6.2007 stanoviť ceny za prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním týchto služieb a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s ich poskytovaním nesúvisia. Ceny budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov a budú vychádzať zo stavu, ktorý bol platný k 31.12.2006. Ceny budú stanovené podľa výkonu vysielačov. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná uplatniť ceny stanovené na základe vyššie uvedeného modelu štyridsiaty piaty deň odo dňa ich predloženia úradu. Do času, kedy spoločnosť Slovak Telekom začne uplatňovať ceny podľa vyššie uvedeného modelu budú ceny stanovené podľa nasledujúceho postupu:

Ceny za službu vnútroštátneho prenosu:

RÁDIOVÉ VYSIELAČE


Výkon vysielača do

antény v kW (x, y)
Ročný prenájom (Sr) v Sk

Cena za 1 hod. vysielania (Sh) v Sk

Rádiové vysielače pracujúce v pásme SV, DV, KV – Kategória R1:

(0<x, y<5)

Sr = (124 194 x + 1 531 735)

 

Sh = (22,64 y + 11,32)


Rádiové vysielače pracujúce v pásme SV, DV, KV – Kategória R2:

(5≤x, y < 70)

Sr = (81 554,53 x + 1 774 935,5)

 

Sh = (1,16 y + 118,87)


Rádiové vysielače pracujúce v pásme SV, DV, KV – Kategória R3:

(70≤x, y≤700)

Sr = (34 161,8 x + 5 062 175,5)

 

Sh = (1,8415 y + 71,32)


Rádiové vysielače pracujúce v pásme SV, DV, KV – Kategória R4:

(700<x, y)

Sr = (12 419, 434 x + 20 285 133)

 

Sh = (1,7991 y + 100,717)


Rádiové stereofónne vysielače a prevádzače pracujúce v pásme VKV I a VKV II – Kategória R5:

(0<x, y<1)

Sr = (1 561 541,3 x + 313 799)

 

Sh = (12,4717 y + 0,0679)


Rádiové stereofónne vysielače a prevádzače pracujúce v pásme VKV I a VKV II – Kategória R6:

(1≤x, y)

Sr = (178 012 x + 1 697 327)

 

Sh = (2,1311 y + 10,2604)


Pre monofónne vysielače tohto typu sa ročný prenájom znižuje o 10%.


TELEVÍZNE VYSIELAČE I. – V. PÁSMA


Výkon obrazového signálu

vysielača do antény v kW (x, y)
Sr = ročný prenájom v Sk

Sh = cena za 1 hod. vysielania v Sk

Televízne vysielače I. - III. pásma – Kategória T1:

(0<x, y< 0,2)

Sr = (3 495 667 x + 370 746)

 

Sh = (0,9462 y + 2,108)


Televízne vysielače I. - III. pásma – Kategória T2:

(0,2≥x, y≥20)

Sr = (451 241 x + 2 656 110)

 

Sh = (5,4212 y + 34,062)


Televízne vysielače I. - III. pásma – Kategória T3:

(20<x, y)

Sr = (49 678 x + 10 684 883)

 

Sh = (5,4212 y + 34,062)


Televízne vysielače IV. - V. pásma – Kategória T4:

(0<x,y<0.2)

Sr = (4 679 656 x + 1 060 623)

 

Sh = (0,9459 y + 2,1075)


Televízne vysielače IV. - V. pásma – Kategória T5:

(0.2≤x, y≤20)

Sr = (327 046 x + 3 204 223)

 

Sh = (5,2545 y + 120,4374)


Televízne vysielače IV. - V. pásma – Kategória T6:

(20<x, y)

Sr = (47 605,5 x + 8 792 984)

 

Sh = (5,2545 y + 120,4374)


Pokiaľ TV vysielač daného menovitého výkonu (bez ohľadu na použité TV pásmo) umožňuje vysielanie dvoch zvukov, zvyšuje sa cena za ročný prenájom o 2% a maximálna hodinová cena o 5%. Výsledná cena stanovená podľa vzorca Sc= [Sr / 365 x počet dní + Sh x počet odvysielaných hodín] sa zaokrúhľuje na celé Sk do 0,50 Sk,- nadol a nad 0,50 Sk,- vrátane nahor.

...

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácie

Účastník konania podal rozklad.