v znení 1. zmeny

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

mení

podľa § 13 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č. VPR – 05/2005


na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 450 – 470 MHz takto:

1. V záhlaví doplniť ....470 MHz a 870-876 MHz/915-921 MHz.

2. Bod 1. rozšíriť o text: „alebo 870-876 MHz, resp. 915-921 MHz.

3. Bod 3. rozšíriť o text: „., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia“.

4. Body 4, 5, 6 označiť ako body 5, 6, 7.

5. Vsunúť bod 4. s textom: Technické vlastnosti staníc s technológiou CDMA zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 301 526 V1.1.1.V Bratislave, 11.02. 2008

Mgr. Branislav Máčaj

predseda úradu

Zverejnené vo Vestníku TÚ SR z 31.3. 2008.