v znení 1. zmeny

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

1. zmenu všeobecného povolenia

č. VPR – 04/2004na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení malého výkonu, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma

868 – 870 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“)

Vo všeobecnom povolení sa mení:

a) Úvodná veta a názov všeobecného povolenia, ktoré znejú „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, vydáva podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie č. VPR-04/2004 na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení malého výkonu, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 – 870 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“)

b) ERP max:

868,00 - 868,60 MHz 25 mW

868,70 – 869,20 MHz 25 mW

869,70 – 870,00 MHz 10 mW

869,30 – 869,40 MHz 10 mW

869,40 – 869,65 MHz 500 mW

Ostatné ustanovenia všeobecného povolenia ostávajú bez zmeny.

Táto zmena všeobecného povolenia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.


V Bratislave 31.1. 2006.

Ing. Milan Luknár
predseda