160-tim operátorom hrozí pokuta

17.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vedie správne konanie so 160-timi telekomunikačnými operátormi. Telekomunikačným operátorom hrozí pokuta za porušenie zákona, ktorého sa dopustili neposkytnutím informácií, ktoré TÚ SR požaduje na plnenie zákonom stanovených úloh. V prípade, že operátor po vykonanej kontrole urobí nápravu zisteného nedostatku, má to vplyv na výšku uloženej pokuty.
     TÚ SR od telekomunikačných operátorov najčastejšie požaduje informácie na účely vykonania analýzy relevantných trhov a informácie, ktoré je povinný poskytovať Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov. V prípade, že operátor neposkytne požadované informácie, tak mu hrozí pokuta. TÚ SR je pri ukladaní pokuty podľa zákona povinný prihliadnuť na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti je možné pokutu uložiť opakovane.