1Oznámenie - univerzálna služba

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

o z n a m u j e

podnikom oprávneným poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, že úrad začne konanie so záujemcami na poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 1, 2 zákona o elektronických komunikáciách pred určením takéhoto podniku (podnikov) úradom podľa § 50 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách.

Vzhľadom na to, že z možnosti poskytovať univerzálnu službu nesmie byť žiadny podnik vylúčený, záujemcovia o jej poskytovanie môžu úradu písomne podať svoje návrhy do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na adrese: Telekomunikačný úrad SR, odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16.

Úrad určí podnik alebo viaceré podniky na poskytovanie univerzálnej služby a uloží mu/im povinnosti podľa § 50 ods. 1, 2 zákona o elektronických komunikáciách tak, aby bolo pokryté celé územie štátu, s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu.

V Bratislave 15. júla 2005.

Ing. Milan Luknár

predseda úradu