Rozhodnutie TÚ SR o zmene

Číslo: 959/12/2004                                                            V Bratislave 21. septembra 2004


                                                          ROZHODNUTIE


Účastník konania: Orange, Slovensko, a. s.


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 6 ods.1 písm. a), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

                                                               rozhodol

podľa ustanovenia § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách:

práva a povinnosti vyplývajúce z licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete č. 4645/2002, ktorú úrad vydal dňa 28.6.2002 spoločnosti

                                                     Orange Slovensko, a. s.

so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej len „podnik”)

                                                  sa menia a dopĺňajú takto:

1. Časť A sa vypúšťa.

2. Časť D sa mení takto:

V bode 1. sa dopĺňa číslovanie. Existujúci text sa označuje ako odsek 1. Dopĺňa sa odsek 2. s týmto znením:

2. Frekvencie podľa odseku 1. tohto bodu sa prideľujú na dobu do 19.7.2022.

V bode 2. sa dopĺňa číslovanie. Existujúci text sa označuje ako odsek 1. Dopĺňa sa odsek 2. s týmto znením:

2. Frekvencie podľa odseku 1. tohto bodu sa prideľujú na dobu do 19.7.2022. V zmysle § 76 ods.4 sa pridelené frekvencie považujú za individuálne povolenia podľa § 31 zákona o elektronických komunikáciách do uplynutia ich platnosti.

V bode 3. sa dopĺňa odsek 5. s týmto znením:

5. Čísla podľa odsekov 1. až 4. tohto bodu sa prideľujú na dobu do 19.7.2022. V zmysle § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa pridelené čísla považujú za individuálne povolenia podľa § 31 zákona o elektronických komunikáciách do uplynutia ich platnosti.

3. Časť E sa vypúšťa.

4. Časť F sa mení takto:

Vypúšťajú sa body 4. a 6. až 21.

Body 23. až 28. sa menia takto:

23. Prevádzka každej hlavnej a retranslačnej stanice podlieha individuálnemu povoleniu podľa § 32 zákona o elektronických komunikáciách.

24. Mobilné koncové stanice je možné zriaďovať a prevádzkovať na základe všeobecného povolenia.

25. Držiteľ licencie má právo pre budovanie infraštruktúry telekomunikačnej siete zriaďovať spoje typu bod – bod aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel stanovené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. V tom prípade frekvencia bude pridelená na základe individuálnej žiadosti v povolení na prevádzku rádiového zariadenia podľa § 32 zákona o elektronických komunikáciách.

26. Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra v pohraničných oblastiach môže aj držiteľ licencie po predchádzajúcom schválení úradom uzatvárať dohody so zahraničnými prevádzkovateľmi podľa platnej medzinárodnej dohody o schvaľovaní dohôd medzi prevádzkovateľmi rádiokomunikačných sietí.

27. Pre pevnú infraštruktúru UMTS sú určené frekvenčné úseky 2x56 MHz podľa bodu D.2 tejto licencie so separačnými kanálmi o šírke 28 MHz medzi držiteľmi licencie susedných frekvenčných úsekov. Pridelené frekvencie je možné využívať pre technológiu bod - multibod
alebo bod - bod na základe individuálneho povolenia podľa zákona o elektronických komunikáciách. Separačné kanály je možné používať iba po vzájomnej dohode medzi zainteresovanými držiteľmi licencie.

28. Keď budú v Slovenskej republike prideľované frekvencie na poskytovanie akýchkoľvek ďalších elektronických komunikačných sietí a služieb, podnik má právo podať ponuku na získanie takéhoto povolenia za podmienok nie menej priaznivých, ako ostatní žiadatelia o povolenie.

5. Časti G až M sa vypúšťajú.

6. Časť N sa mení takto:

Body 3. až 5. sa vypúšťajú.

Dopĺňajú sa body 7. až 10. takto:

7. Podnik je povinný platiť administratívne úhrady podľa článku 2 bod 5 a, b, c, d, Všeobecného povolenia č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných
služieb, ktoré vydal úrad dňa 26.3.2004, a ktoré nadobudlo účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu dňa 6.4.2004 (ďalej len „všeobecné povolenie“),

8. Podnik je povinný platiť ročné úhrady za používané čísla a číselné bloky podľa opatrenia úradu č. O-3/2004 zo dňa 19. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel (ďalej len „sadzobník úhrad za čísla“) odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

9. Podnik je povinný platiť úhrady za frekvencie, ktoré sa predpisujú v rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa platného sadzobníka úhrad v súlade s § 33 zákona o elektronických komunikáciách.

10. Úhrady sú splatné do 31. januára nasledujúceho roka na účet úradu číslo 7000136022/8180 vedený v Štátnej pokladnici; variabilný symbol je IČO držiteľa licencie.

7. Dopĺňa sa časť O takto:

1. Na práva a povinnosti z tejto licencie sa v plnom rozsahu vzťahuje ustanovenie § 32 ods. 20 zákona o elektronických komunikáciách.

2. Ostatné práva a povinnosti v tejto licencii neupravené, sa nahrádzajú právami a podmienkami všeobecného povolenia.

Odôvodnenie:

Podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách úrad práva a povinnosti vyplývajúce z licencie zmení a doplní najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti zákona o elektronických komunikáciách, ak nie sú v súlade s § 6, §12 až 14, § 31 až 34 a § 50 ods. 4. Úrad začal dňa 22.6.2004 z vlastného podnetu správne konanie vo veci zmeny a doplnenia práv a povinností vyplývajúcich z licencie č. 4546/2002 a vyzval účastníka konania, aby sa k veci vyjadril.

Účastník konania vo svojom liste zo dňa 9.7. 2004 navrhol časti A, E, v časti F body 6. až 26., časti G až M vypustiť. Žiada doplniť v časti D body 1., 2., 3. a ponechať v časti F bod 29.

Pred vydaním rozhodnutia dal úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť účastníkovi konania vyjadriť sa. Účastník konania navrhol vypustiť bod 4. a 5. a ponechať body 28. a 29. Z dôvodu odlišnej terminológie v zákone o telekomunikáciách a zákone o elektronických komunikáciách ako aj exaktnom riešení povinností podniku v zákone o elektronických komunikáciách sa bod 4. vypúšťa, čím sa vyhovuje návrhu účastníka konania. Bod 5 nie je v rozpore so zákonom o elektronických komunikáciách, preto sa návrhu účastníka konania nevyhovuje. Bod 28. bol upravený z dôvodu upresnenia terminológie. Bod 29. sa ponecháva, čím sa vyhovuje návrhu účastníka konania.

Úrad po preskúmaní súladu práv a povinností vyplývajúcich z predmetnej licencie podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách uskutočnil zmeny, tak ako sú uvedené vo výroku.

K bodu 1.: Časť A sa vypúšťa, pretože v zmysle § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa licencia považuje za všeobecné povolenie podľa § 13 a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14. Podľa § 13 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie nie je možné časovo obmedziť.

Návrh účastníka konania na vypustenie časti A bol akceptovaný.

K bodu 2.: Podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa považujú frekvencie pridelené v licencii do doby uplynutia platnosti ich pridelenia za individuálne povolenie podľa 32 zákona o elektronických komunikáciách. Podľa § 31 ods. 4 písm. e) povolenie na používanie frekvencií obsahuje lehotu, na ktorú sa frekvencie prideľujú. Ponecháva sa pôvodná lehota z licencie.

Podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa považujú pridelené čísla do doby uplynutia platnosti ich pridelenia za individuálne povolenia podľa § 31 zákona o elektronických komunikáciách. Podľa § 31 ods. 4 písm. e) rozhodnutie o pridelení čísel obsahuje lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú. Ponecháva sa pôvodná lehota z licencie.

Návrhy účastníka konania boli akceptované.

K bodu 3.: Práva a povinnosti podniku, ktoré sú vymenované v jednotlivých bodoch časti E, upravujú exaktne ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách. Z tohto dôvodu sa časť E vypúšťa, čím sa zároveň vyhovuje návrhu účastníka konania.

K bodu 4.: Práva a povinnosti podniku, ktoré sú vymenované v bodoch 4., 6. až 21. časti F, upravujú exaktne ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách. Z tohto dôvodu sa body 4. a 6. až 21. vypúšťajú, čím sa zároveň vyhovuje návrhu účastníka konania. Ustanovenie bodu 5. je v súlade s § 31. Body 23. až 28. boli upravené z dôvodu upresnenia terminológie a zosúladenia so zákonom o elektronických komunikáciách. Vyhovelo sa žiadosti účastníka konania ponechať bod 29.

K bodu 5.: Jednotlivé ustanovenia častí G. až M. nie sú v súlade s § 12 až 14, § 31 až 34 a § 38 zákona o elektronických komunikáciách.

Návrh účastníka konania bol akceptovaný.

K bodu 6.: Body 7. až 10. upravujú pre podnik úhrady v súlade s článkom 2 bod 5 a, b, c, d, všeobecného povolenia, sadzobníka úhrad za frekvencie a sadzobníka úhrad
za čísla.

K bodu 7.: Dopĺňa sa z dôvodu objasnenia práv a povinností podniku podľa zákona o elektronických komunikáciách. Týmto bolo vyhovené účastníkovi konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor technickej regulácie, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Jozef Suchán

poverený zastupovaním

riaditeľa odboru technickej regulácie