eGovernment

Electronic mailbox  No. E0005755127 name "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"  

e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk