27 podnikov dostalo pokutu a 3 zákaz činnosti

21.06.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) právoplatnými rozhodnutiami uložil 11-tim podnikom pokutu. Rozhodnutia o pokute ďalším 16-tim podnikom ešte nie sú právoplatné. Pokuty boli uložené podnikom, ktoré včas alebo vôbec nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb. Výška uložených pokút v jednotlivých prípadoch je rozdielna. Úrad pri ukladaní pokuty prihliadal najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. TÚ SR ďalej právoplatnými rozhodnutiami spoločnostiam Concent, s.r.o., ConnSpec, a.s. a Cora Holding, a.s. uložil za opakované vážne porušenie podmienok všeobecného povolenia zákaz poskytovať siete a služby. Okrem uvedených podnikov niektoré ďalšie sami oznámili ukončenie činnosti. Voči ďalším 12-tim podnikom prebieha správne konanie o uložení pokuty.

Podľa článku 1 ods. 1 písm. c) všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb sú podniky v termíne do 10. apríla každého roku povinné zasielať úradu podklady potrebné na vydanie platobného výmeru a následne zaplatiť administratívne úhrady. Podniky, ktoré sú povinné vykonať audit majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. TÚ SR za neplnenie povinnosti uloží podľa § 71 ods. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách pokutu až do výšky 10 mil. Sk.

Podľa § 37 ods. 8 písm. a) zákona „ak kontrolovaná osoba nesplnila opatrenia na nápravu uložené v rozhodnutí a opakovane vážne poruší ustanovenia tohto zákona, všeobecného povolenia alebo individuálneho povolenia, úrad jej zakáže poskytovať siete, služby alebo siete a služby poskytované na základe všeobecného povolenia“.V Bratislave 21. júna 2007.