Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyberá správne poplatky stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Správne poplatky ("kolky") - informácie o spôsobe úhrady nájdete na predpísaných tlačivách


Správne poplatky uhradí poplatník  prostredníctvom elektronických kolkov - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok). Bližšie informácie sú na stránke Slovenskej pošty: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok
 

VII. časť - Elektronické komunikácie

Položka 99

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu 26)

a) o prístupe alebo prepojení ..... 1 659,50 eura

b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení ..... 829,50 eura

c) okrem sporov podľa písm. a) a b) ..... 331,50 eura

Položka 100

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla 27) ..... 49,50 eura

b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla 27a) ..... 16,50 eura

Poznámka 

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a  medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

Položka 101

a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií 27b) ..... 6,50 eura

 b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení 27c) ..... 6,50 eura

 c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení 27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti ..... 3 eurá

 d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky ..... 3 eurá

Položka 102

a) vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou ..... 6,50 eura

 b) vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa..... 100 eur

Položka 103

a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e) ..... 20 eur

b) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) ..... 30 eur

c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) ..... 3 eurá

d) opravná skúška pri overení podľa písmena b) ..... 6,50 eura        

Položka 104

Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti 27f) ..... 16,50 eura