30. výročie vzniku úradu

296
30.03.2023, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) si v novodobej histórii samostatnej SR pripomína 30. výročie jeho vzniku. Predchodca dnešného úradu - Telekomunikačný úrad SR bol zriadený 1. januára 1993.
Zákon č. 96/1993 Z.z. z  24.3.1993 (účinný od 5.5.1993), ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení Zákona č. 150/1992 Zb. ustanovil, že orgánmi štátnej správy telekomunikácií sú: ministerstvo, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky a oblastné telekomunikačné úrady.
Všetky oblasti vtedajšieho úradu prešli veľkým posunom nielen z hľadiska rozsahu, či náročnosti odborných činností, ktoré úrad vykonáva, ale vykonali sa aj veľké zmeny v legislatíve. Rozsah pôsobnosti úradu rokmi neustále stúpa, čo si v súčasnej dobe vyžaduje neustále odborné vzdelávanie zamestnancov. Kým v minulosti nebol počítač, či internet pre zamestnancov samozrejmosťou, väčšina agendy nebola digitalizovaná a papier a pero boli základom, dnes je to už inak. „Úrad prešiel rokmi kompletnou technickou vybavenosťou, nielen pri výkone práce na úrade, ale aj v teréne, nevynímajúc využívanie špičkových novodobých informačných technológií. Zmeny tiež nastali aj v personálnej oblasti, ktorá si vyžaduje v prvom rade vyššiu odbornosť zamestnancov, profesionalitu, či právne povedomie,“ povedal predseda úradu Ing. Ivan Marták a dodal: „Som si istý, že tento úrad vo veľkej miere pomohol k modernizácii a komfortu využívania elektronických a poštových služieb.“
Úrad výraznou mierou prispel k otvoreniu telekomunikačného trhu pre viacerých telekomunikačných operátorov, k ponuke prepojenia sietí, čím sa zabezpečilo zdieľanie siete toho času monopolných slovenských telekomunikácií s inými operátormi, či lacnému medzinárodnému roamingu, vďaka čomu môžete v rámci EÚ telefonovať za rovnaké ceny ako u nás v SR. Stojí aj pri regulovaní cien Slovenskej pošty, bráni nevyžiadaným marketingovým volaniam, ktoré mnohých obťažujú a tak zabezpečil povinnosť používania marketingovej predvoľby (0)888 a následne spustenie Zoznamu telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní, do ktorého sa môže registrovať každý občan SR a vyhnúť sa tak rôznym telemarketingovým ponukám, o ktoré nemá záujem. Verejnosť sa častejšie môže stretnúť s činnosťou úradu napríklad pri problémoch s rušením televízie alebo rozhlasu, alternatívnom riešení sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivejšie vyriešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Úrad tiež zabezpečuje aj skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre tých, ktorí chcú riadiť lode, či lietadlá. Veľkou mierou prispel k prenositeľnosti mobilného telefónneho čísla, či internetu od jedného operátora k druhému. 
 
Úrad je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, tie určuje a vyberá v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Všetky náklady, prípadne neočakávané výdavky sú plne kryté z príjmov úradu, zároveň prispieva do štátneho rozpočtu financiami za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach.
Bratislava, 30.3.2023