Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Hubina  

a) Frekvenčné pásmo                  2252 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií :

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo  skupinový príjem  

     1.   Oblasť:  obec Hubina  

                                      

     2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické            parametre (orientačné):

           Súradnice vo WGS84                                                    017E5305/48N3658

           Vyžarovací diagram                                                      vysielanie v sektore 290°- 110°                        

         Max. celkový vyžiarený výkon                                      1 W

           Predpísaný typ polarizácie:                                            V

 

3.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre umiestnenie vysielača MMDS na pokrytie lokality obce Hubina, rušenie mimo požadovanú oblasť  pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu, z  ktorej  môžu  vyplynúť dodatočné podmienky na  obmedzenie vyžarovania. V prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný   spolupracovať na  jeho odstránení.  

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej           užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej  podľa  b)1                    

3.   termín začatia poskytovania služby (počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia)                                          

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                 

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS vo výberovom konaní zverejnené  na stránke úradu www.teleoff.gov.sk ako príloha tejto výzvy alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie  žiadateľa,  či  v danej  oblasti  už  poskytuje  službu  podľa   bodu  b)  výzvy   (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované.  Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania  žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne  e-mail adresa  a označenie

 

„Výberové konanie

MMDS – Hubina

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je

1 000 Sk (tisíc Sk)

 

g) Ďalšie podklady a informácie na výberové konanie: 

 

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi. Informácie v ponuke, na základe ktorých bude určený úspešný účastník výberového konania, budú premietnuté do rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ako záväzky podniku v súlade s § 32 ods. 19 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách.

Frekvencie je možné prideliť na obdobie do 31.12.2007 bez garancie ďalšieho predĺženia.

      Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.  

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

       

V Bratislave 11. októbra 2006.           

Ing Milan Luknár

                                                                                                           predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektro- nických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obciach

Podkonice, Priechod

 

a) Frekvenčné pásmo                  2252 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť      nerušenú prevádzku.

 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií :

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem.

 

     1.   Oblasť: obce Podkonice a Priechod  

                                       

     2.   Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

           parametre (orientačné ):

           Súradnice vo WGS84                                                   019E15 39 / 48N47 58

           Vyžarovací diagram                                                     vysielanie v sektore 220°-350°

           Max. celkový vyžiarený výkon                                    1 W

           Predpísaný typ polarizácie:                                           V

 

4.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ   bude  zvolené  iné miesto pre umiestnenie vysielača MMDS na  pokrytie lokality obcí Podkonice a Priechod rušenie    mimo požadovanú oblasť pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. V prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný spolupracovať na jeho odstránení.  

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej 

           užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa b)1                    

3. termín začatia poskytovania služby (počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia )                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                 

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00 - 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c)2. c)3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS vo výberovom konaní zverejnené  na stránke úradu www.teleoff.gov.sk  ako príloha tejto výzvy alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva . Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania  žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne  e-mail adresa a označenie

 

„Výberové konanie

MMDS – Podkonice, Priechod

Neotvárať!“

                                                                

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je

1 000 Sk (tisíc Sk)

 

g) Ďalšie podklady a informácie na výberové konanie

 

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi. Informácie v ponuke, na základe ktorých bude určený úspešný účastník výberového konania, budú premietnuté do rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ako záväzky podniku v súlade s §32 ods. 19 písm.f) zákona o elektronických komunikáciách .

       Frekvencie je možné prideliť na obdobie do 31.12.2007 bez garancie ďalšieho predĺženia.

       Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.  

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

 

V Bratislave 11. októbra 2006.           

Ing Milan Luknár

                                                                                                            predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

 do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v meste

Čadca

 

a) Frekvenčné pásmo                  2252 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť      nerušenú prevádzku.

 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem

 

     1.   Oblasť: mesto Čadca a blízke okolie

                                     

     2.   Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

           parametre (orientačné):

           Súradnice vo WGS84                                                    018E47 22 / 49N26 09

           Vyžarovací diagram                                                      vysielanie v sektore 200°- 115°                        

           Max. celkový vyžiarený výkon                                     1 W

           Predpísaný typ polarizácie :                                           V

 

5.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Vysielanie mimo predpísaný sektor nesmie prekročiť úroveň 37 dBuV/m. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre umiestnenie vysielača MMDS na pokrytie lokality Čadca, rušenie mimo požadovanú oblasť  pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú   koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. V  prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný spolupracovať na  jeho odstránení.

 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej              užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa b)1                    

3. termín na začatia poskytovania služby (počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                    

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c)2. c)3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS vo výberovom konaní zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk ako príloha tejto výzvy alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie  žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy  (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania  žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax  číslo, prípadne  e-mail adresa  a označenie

 

„Výberové konanie

MMDS – Čadca

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je

1 000 Sk (tisíc Sk)

 

g) Ďalšie podklady a informácie na výberové konanie

 

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi.

 Informácie v ponuke, na základe ktorých bude určený úspešný účastník výberového konania, budú premietnuté do rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ako záväzky podniku v súlade s § 32 ods. 19 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách.

       Frekvencie je možné prideliť na obdobie do 31.12.2007 bez garancie ďalšieho predĺženia.

       Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. 

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.  

 

V Bratislave 11. októbra 2006.           

Ing Milan Luknár

                                                                                                            predseda úradu