Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6  ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektro- nických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v lokalite

Bytča

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku. 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem

 

1. Oblasť: obec Bytča a okolie v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v bode 2.  

2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

           parametre:

           Súradnice (WGS84)                                                 018E3338   49N1316

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                   315 + 20m

           Vyžarovací diagram                                                    smerový (1 sektor 90° s  hlavným          

                                                                                             smerom žiarenia približne 200°)

           Vyžiarený výkon / kanál                                              0,17 W

 

3.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné umiestnenie vysielača, rušenie mimo požadovanú oblasť pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu frekvencií, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. Navrhovaným systémom MMDS Bytča nesmie byť dotknutá prevádzka MMDS Púchov a MMDS Petrovice. V prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný spolupracovať na jeho odstránení.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej 

            užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej  podľa  b)1                    

1.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

      povolenia ( počítané v mesiacoch)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                 

 

d) Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  

Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne e-mail adresa  a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Bytča

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk)

 

g) Ďalšie podklady na výberové konanie: 

 

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

 

V Bratislave  24. novembra 2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                             predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6  ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektro- nických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Skalité

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané  prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú    prevádzku. Taktiež na základe uskutočnenej medzinárodnej koordinácie frekvencií nie je možné  zaručiť nerušenú prevádzku a súčasne vysielacie zariadenie MMDS nesmie spôsobovať rušenie v zahraničí.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem

 

1. Oblasť:  obec Skalité a okolie v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v bode 2.                           

   2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

           parametre:

           Súradnice (WGS84)                                                       018E5434   49N2951

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                         640 + 30m

           Vyžarovací diagram                                                          smerový

           Polarizácia                                                                        horizontálna

           Vyžiarený výkon / kanál                                                    0,1 W

 

3. Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné  umiestnenie vysielača, rušenie mimo požadovanú oblasť pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu frekvencií, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť:  do 31. 12. 2010.

 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej 

            užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

2.      optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej  podľa  b)1 

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

      povolenia ( počítané v mesiacoch)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

 

d) Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  

Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania  žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne  e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Skalité

Neotvárať!“

                                                                   

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie: 

 

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických  komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

 

V Bratislave 24. novembra 2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                             predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6  ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektro- nických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obciach

Liptovská Osada, Liptovská Lúžna

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií :

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo  skupinový príjem

 

1. Oblasť: obce Liptovská Osada a Liptovská Lúžna                            

   2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

          Vysielač MMDS v Liptovskej Osade s opakovačom pre obec Liptovská Lúžna

           Vyžarovací diagram                                                            smerový

           Vyžiarený výkon / kanál                                                     1 W

 

3.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolená iná konfigurácia rádiových zariadení pre pokrytie vyššie uvedenej lokality, rušenie mimo požadovanú oblasť pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. V prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný spolupracovať na  jeho odstránení.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej 

            užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

2.      optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej  podľa  b)1

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

      povolenia (počítané v mesiacoch)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                 

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 40 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené  na   stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Liptovská Osada, Liptovská Lúžna

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk).

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

 

V Bratislave 24. novembra 2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                             predseda úradu