Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Ráztoka, okres Brezno 

a) Frekvenčné pásmo  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo  skupinový príjem

     1.  Oblasť:   Obec Ráztoka a susedné obce  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2..

     2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                   19E2400    48N4909                                                              

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                         490 + 3 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti

            oblasti pokrytej  užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne

            rušenie                                                                                                                

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1                     

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                                    

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ponuky je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené  na   stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované.  Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne  e-mail adresa  a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Ráztoka

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (jedentisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

V Bratislave 13. mája 2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                                predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6  ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Martin 

a) Frekvenčné pásmo 2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo  skupinový príjem

     1.  Oblasť:   Martin, Vrútky a okolité obce  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2..

     2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

           parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                               18E5711    49N0856                                                               

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                         1146 + 3 m

           Vyžarovací diagram antény                                smerový s hlavným smerom           

                                                                                                žiarenia 1600-2000

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       2W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej  užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie                                                                                                               

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1            

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                                   

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ponuky je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené  na  stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované.  Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne  e-mail adresa  a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Martin

Neotvárať!“

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 10 000 Sk (desaťtisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie: 

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

V Bratislave 13. mája  2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                                predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Petrovice, okres Bytča 

 

a) Frekvenčné pásmo 2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku. 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo skupinový príjem

     1.  Oblasť:   Obec Petrovice  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2.

     2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

           parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                 18E3112    49N1514                                                              

           Nadm. výška + výška antény nad terénom                         475 + 12 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej  užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie                                                                                                                

      2. optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1                     

3.   lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

P onuky je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

 

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené  na   stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Petrovice

Neotvárať!“

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je

1 000 Sk (jedentisíc Sk)

 

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

 Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

 

V Bratislave 13. mája  2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                                predseda úradu

 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Rajec, okres Žilina 

a) Frekvenčné pásmo  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo  skupinový príjem

     1.  Oblasť:  Obec Rajec  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2.

     2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                 18E3812    49N0538                                                              

           Nadm. výška + výška antény nad terénom                         487 + 5 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

    3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť:  do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej  užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1                     

3.     lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                                   

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ponuky je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené  na   stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované.  Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf.,  fax  číslo, prípadne  e-mail adresa  a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Rajec

Neotvárať!“                     

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je

1 000 Sk (jedentisíc Sk)

 

g) Ďalšie podklady na výberové konanie: 

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi.