Bezpečnosť a integrita verejných sietí a služieb

22.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na Portáli právnych predpisov návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o povinnostiach podniku na zaistenie bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 11.4.2012. Navrhovaná účinnosť je 1.5.2012.
     V súvislosti s implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES článku 13a a 13b preberá Slovenská republika do zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách požiadavky, ktoré sa týkajú integrity a bezpečnosti sietí a služieb a povinnosti ohlasovania bezpečnostných incidentov. Uvedené zásady pre zavedenie bezpečnostnej politiky podniku a povinnosti ohlasovania bezpečnostných incidentov, sú záväzné pre všetky podniky prevádzkujúce a poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a služby.