Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Trnava

19.06.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 49 bude súčasťou miestneho multiplexu Trnava. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 18.6.2012. Povolenie je platné do 30.6.2013.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 90 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 kW.