Univerzálna služba nebola pre ST neprimeraným zaťažením

29.06.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodol, že spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) nevznikol podľa zákona o elektronických komunikáciách nárok na úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní univerzálnej služby v rokoch 2009 a 2010, pretože jej poskytovanie nebolo pre spoločnosť ST neprimeraným zaťažením. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má právo podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia rozklad. Rozhodnutie bolo doručené 25.6.2012.
     Spoločnosť ST podala listom zo dňa 27.12.2011 žiadosť o úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálne služby za rok 2009 a 2010. TÚ SR skúmal a overoval žiadosť a predložené podklady za účelom zistenia, či ST zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a jej poskytovanie je pre podnik neprimeraným zaťažením.