TÚ SR navrhuje uložiť povinnosti trinástim operátorom

26.02.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste  návrh analýzy relevantného trhu č. 3, ktorý je definovaný ako veľkoobchodná služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení. TÚ SR na základe výsledkov predmetnej analýzy navrhuje určiť trinásť telekomunikačných operátorov za významný podnik na predmetnom trhu a uložiť im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Pripomienky k návrhu je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste, t.j. do 26.3.2013.
     TÚ SR navrhuje uložiť spoločnostiam Antik Telecom, s.r.o., DH Telecom, s.r.o., Inomanet, s.r.o., IPfon, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Slovak Telekom, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., VM Telecom, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. tieto povinnosti: povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien za ukončovanie volania.
     Bez uloženia cenovej regulácie by mohli významné podniky na tomto trhu účtovať neprimerane vysoké ceny za ukončovanie volania v sieti v pevnom umiestnení, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo prejaviť v neprospech koncového užívateľa. Návrh rozhodnutia o regulácii cien bude vydávaný v samostatnom konaní a jeho súčasťou bude spôsob výpočtu ceny. Návrh rozhodnutia bude podliehať režimu národných a nadnárodných konzultácii a po ich ukončení TÚ SR vydá rozhodnutie o regulácii cien. V cenovom rozhodnutí bude vypočítaná maximálna cena za ukončovanie volania, ktorú môžu všetky významné podniky účtovať za ukončovanie volaní zostavených v inej národnej a zahraničnej mobilnej alebo fixnej sieti.

     Veľkoobchodná služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.