v znení 1. zmeny

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

                                                                vydáva

                           podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                         1. zmenu všeobecného povolenia
                                                              č. 1/2005


na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

1. Článok 1 odsek 1 písmeno b) znie:
2. „úhrada je splatná na účet úradu číslo - 7000136022/8180 vedený v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15; pre platby zo zahraničia vo formáte: IBAN SK49 8180 0000 0070 0013 6022, SWIFT CODE: SUBASKBX. Pre úhrady za obdobie roka 2005 úrad zašle podniku faktúru, ktorú vystaví na základe oznámenia podniku (Príloha č. 2 tohto povolenia) a výkazov podľa odseku d). Príslušné úhrady za ďalšie obdobia vykoná podnik priamo na základe povinnosti vyplývajúcej z tohto všeobecného povolenia. Variabilný symbol pridelí úrad súčasne s potvrdením splnenia oznamovacej povinnosti. Prípadné zmeny účtov budú oznámené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk.“
2. Článok 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
4. „Podnik je povinný zabezpečiť zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní zaobstaraním týchto zariadení a ich udržiavaním v nepretržitom prevádzkyschopnom stave na vlastné náklady. Podnik je povinný zabezpečiť pripojenie týchto zariadení na vlastné náklady; technickú špecifikáciu podľa § 13 ods. 2 písm. j) zákona o elektronických komunikáciách schvaľuje úrad.“

V Bratislave 27.09. 2005

                                                       Ing. Milan Luknár
                                                             predseda

Publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 10. októbra 2005