Ako postupovať pri predlžovaní platnosti amatérskeho povolenia

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín do kedy je platné nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať na predpísanom tlačive o predĺženie povolenia. Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia." K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 3 eurá (viď údaje v tlačive). Pozor od 1.3.2016 je zmenené číslo účtu!

     Spôsob úhrady správnych poplatkov: 1. prevodom z bankového účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na bankový účet úradu, 2. predložením potvrdenia pre evidenciu poplatku zakúpeného na pošte.