Aktualizácia oznamovacej povinnosti

1 info
25.04.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje podnikom, že v zmysle článku III. bod 2 (2) Všeobecného povolenia č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb sú podniky povinné predložiť úradu aktualizované oznámenie v súlade s Prílohou č. 1 k Všeobecnému povoleniu. Úrad v najbližších dňoch písomne požiada všetky registrované podniky, aby aktualizovali kontaktné údaje, siete a služby, ktoré poskytujú na území SR a dátum začatia, resp. ukončenia poskytovania jednotlivých sietí/služieb.