Amtel Networks (ex držiteľ Amtel Slovensko), s.r.o.

Rozhodnutie č.: 9510721011                                                  Bratislave dňa 3.augusta                                                                    2005


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a ustanovení § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon)

                                                         r o z h o d o l

o žiadosti žiadateľa o vymedzenie frekvencií na prevádzkovanie rádiových zariadení a poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb takto:

podľa ustanovenia § 12 ods. 1, § 30 ods. 1 písm. c), § 32 ods. 2, ods. 15 a 17 zákona

                                                vydáva toto povolenie:

Držiteľ povolenia                                               

Názov

Amtel Slovensko, s.r.o.  

Adresa

Jozefa Hagaru 9

831 51 Bratislava

IČO

35687754

 
 TÚ SR 5.3. 2007 vydal rozhodnutie o súhlase s prevodom práv z Amtel Slovensko, s.r.o. na Amtel Networks s.r.o., ktoré nadobudlo právoplatnost 14.3. 2007.

Elektronická komunikačná služba

Poskytnutie prístupu koncovému účastníkovi do verejnej elektronickej komunikačnej siete

Elektronická komunikačná sieť

Pevná/nomádska prístupová sieť typu

bod-multibo

Frekvencie

3473-3480/3573-3580 MHz  

3480-3487/3580-3587 MHz

pre celé územie Slovenskej republiky


 

Podmienky pre využívanie pridelených frekvencií a poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb

Poskytovanie elektronických komunikačných sietí, služieb alebo sietí a služieb podlieha podmienkam stanoveným  vo všeobecnom povolení VP č.1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Držiteľ povolenia je povinný začať poskytovať elektronickú komunikačnú službu prostredníctvom každého povoleného rádiového zariadenia elektronickej komunikačnej prístupovej siete do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti individuálneho povolenia na prevádzkovanie tohoto rádiového zriadenia.

V prípade zámeru držiteľa povolenia odstúpiť od  poskytovania elektronických komunikačných sietí/služieb je tento povinný oznámiť túto skutočnosť úradu a užívateľom sietí/služieb minimálne 6 mesiacov pred termínom ukončenia poskytovania sietí/služieb a požiadať o zrušenie tohto povolenia bez nároku na vrátenie jednorazovej úhrady ani jej alikvótnej časti.

Podmienky pre používanie pridelených frekvencií sú stanovené v  Pláne využitia frekvenčného spektra (príloha FP/FS-04), zverejnený na www.teleoff.gov.sk a medzinárodnými dohodami o využívaní tohoto pásma.

Pridelený blok  frekvencií je určený  pre  pevné alebo nomádske prístupové siete, t.j.  pre pripojenie koncového účastníka do elektronickej komunikačnej siete predovšetkým v sieťach typu bod - multibod. Nevylučuje sa používanie frekvencií pre pripojenie účastníkov zariadeniami typu bod – bod, alebo v infraštruktúre siete držiteľa licencie, musia však byť pri tom  dodržané podmienky  používania frekvencií stanovené pre bod – multibod.

Frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií vykonáva držiteľ povolenia a musí byť založené na frekvenčných kanáloch s maximálnou šírkou 7 MHz. Pritom zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú definované medzinárodnou dohodou a sú uvedené nižšie.

Držiteľ povolenia je povinný  využívať frekvencie tak, aby nerušil prevádzku zariadení druhých operátorov. V prípade rušenia je povinný spolupracovať na jeho odstránení. Ak rušenie nastalo v dôsledku zmien  parametrov používaného zariadenia, nápravu vykoná ten, komu zariadenie patrí. Pokiaľ nedôjde k dohode a príčinu rušenia nie je možné presne určiť, závadu  odstráni ten, kto rádiový prostriedok uviedol do prevádzky  neskôr.

Prevádzka každej hlavnej a retranslačnej stanice podlieha  individuálnemu povoleniu podľa § 32  zákona. V prípade použitia pridelených frekvencií pre spoje bod – bod, podlieha individuálnemu povoleniu každý spoj. O individuálne povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia je potrebné požiadať  najmenej 6 týždňov pred  plánovaným uvedením zariadenia do prevádzky.

Vzhľadom na záväzok držiteľa povolenia je tento povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohoto povolenia požiadať úrad o individuálne povolenie na prevádzkovanie prvého rádiového zariadenia.

Účastnícke stanice je možné zriaďovať a prevádzkovať na základe všeobecného povolenia VPR-04/2002.

Držiteľ povolenia zodpovedá za vhodnosť umiestnenia základňových a retranslačných staníc z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

Držiteľ povolenia má právo budovať infraštruktúru  siete, zriaďovať pevné rádiové spoje typu bod – bod  aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel stanovené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. V takom prípade bude frekvencia pridelená na základe individuálnej žiadosti v povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia  podľa § 32 zákona.

Pod zriadením prístupového bodu sa rozumie jeho výstavba a uvedenie rádiového zariadenia do prevádzky.

Držiteľ povolenia je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií v stanovenom termíne. Nedodržanie tejto podmienky bude mať za následok sankcie podľa zákona.

Držiteľ povolenia môže požiadať úrad o  predĺženie platnosti tohoto povolenia najmenej 6 týždňov pred ukončením jeho  platnosti.

Platnosť povolenia

10 rokov

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

 

 

Záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania

Minimálny rozsah poskytovaných

služieb

hlasová služba

prístup k internetu

dátové služby

 

Termín uvedenia prvého rádiového zariadenia do prevádzky

45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

Počet krajských miest SR, kde bude zriadený prístupový bod do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

             8

Počet okresných miest SR, kde bude zriadený prístupový bod do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

            40      

Počet okresných miest SR, kde bude zriadený prístupový bod do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

                     48

Počet okresných miest SR, kde bude zriadený prístupový bod do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

            56    

Počet okresných miest SR, kde bude zriadený prístupový bod do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

                     7

 

Úhrada za povolenie

 
  • Za vymedzenie frekvencií  12 000 000 Sk ( dvanásťmiliónov Sk) jednorazovo do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
  • Úhradu je potrebné poukázať na účet úradu:

        Telekomunikačný úrad SR, IČO 308 44 355, DIČ 2020872689

       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

       Číslo účtu  7000136022/8180

       Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia

       Úrad nie je platcom DPH

Podmienky vyplývajúce z medzinárodných dohôd

Frekvenčný blok 3473-3480/3573-3580 MHz je prednostný vo všetkých koordinačných zónach voči všetkým susedným štátom. Frekvenčný blok 3480-3487/3580-3587 MHz je prednostný iba v prípade koordinačnej dvojzóny s Českou republikou, v ostatných koordinačných zónach je neprednostný.

Rádiové zariadenia pracujúce v pohraničných oblastiach na prednostných frekvenciách nesmú prekročiť maximálnu povolenú hodnotu hustoty výkonového toku (pfd) t.j. -122 dBW/(MHz.m2) vo vzdialenosti 15km v území susedného štátu.

Rádiové zariadenia pracujúce v pohraničných oblastiach na neprednostných frekvenciách nesmú prekročiť maximálnu povolenú hodnotu hustoty výkonového toku (pfd) t.j. -122 dBW/(MHz.m2)  na štátnej hranici.

Pokiaľ  podmienky stanovené  pre pohraničné oblasti nie je možné dodržať, môže sa držiteľ povolenia dohodnúť s operátorom susednej krajiny, ktorý má tieto frekvencie pridelené. Takáto dohoda podlieha schváleniu úradom. V opačnom prípade prevádzka zariadenia bude povolená až na základe úspešnej medzinárodnej koordinácie.


 Odôvodnenie:

Spoločnosť Amtel Slovensko s.r.o. dňa 19. mája 2005 predložila žiadosť s ponukou do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz, ktoré úrad vyhlásil v súlade so zákonom dňa 8. marca 2005. V súlade s § 32 ods. 8 zákona menoval predseda úradu dňa 20. mája 2005 výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk. Výberová komisia na základe podmienok uvedených v zákone a vo výzve vyhodnotila ponuky predložené do výberového konania, stanovila poradie účastníkov a dňa 12. júla 2005 doručila úradu správu o priebehu a výsledku výberového konania. Keďže frekvencie na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete a na poskytovanie tejto siete a služieb vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz je možné prideliť štyrom účastníkom výberového konania a úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou, pridelil frekvencie spoločnosti Amtel Slovensko s.r.o., ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Na základe postupu stanoveného vo výzve a na základe dohody úspešných účastníkov výberového konania zo dňa 26.júla 2005 úrad pridelil spoločnosti Amtel Slovensko s.r.o. frekvenčné bloky 3473-3480/3573-3580 MHz a 3480-3487/3580-3587 MHz a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

2. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera

riaditeľ odboru