Analýza veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov

16.09.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil opakovanú analýzu veľkoobchodného trhu č. 6, ktorý je definovaný ako: „Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.“ Pripomienky k analýze veľkoobchodného trhu č. 6, podľa § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách je možné posielať najneskôr do 14.10.2010 na adresu, ktorá je uvedená na konci analýzy. Analýza veľkoobchodného relevantného trhu č. 6 je uverejnená aj na stránke TÚ SR na adrese: /data/files/19951.pdf  
     TÚ SR vzhľadom na národné podmienky rozdelil veľkoobchodný trh č. 6 na 2 segmenty:
a) Segment A – veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s.
b) Segment B – veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov s kapacitou s kapacitou nad 2 Mbit/s.
     TÚ SR zistil, že na segmente veľkoobchodného prenájmu ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s (SEGMENT A) nie je efektívna súťaž a pôsobí na ňom podnik s významným vplyvom, ktorým je spoločnosť Slovak Telekom. TÚ SR navrhol uložiť spoločnosti Slovak Telekom na tomto segmente povinnosti transparentnosti, nediskriminácie, povinnosť viesť oddelenú evidenciu nákladov a výnosov, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť cenovej regulácie kolokácie aj cenovej regulácie prenájmu okruhov. TÚ SR ďalej zistil, že na segmente veľkoobchodného prenájmu ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou nad 2 Mbit/s (SEGMENT B) je efektívna súťaž a nepôsobí na ňom žiaden podnik s významným vplyvom.