Až 339 podnikom hrozí od TÚ SR pokuta do 10 mil. Sk

11.05.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky, ktoré napriek písomnej výzve nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 10 mil. Sk. TÚ SR voči 59 podnikom, ktoré si v minulom roku napriek písomnej výzve a výzve prostredníctvom masmédií nesplnili povinnosť, vedie správne konania, ukladá pokuty a v niektorých prípadoch ukladá zákaz poskytovať siete a služby.

K 9. máju 2007 si 520 podnikov z celkového počtu 859 podnikov splnilo povinnosť a zaslalo na TÚ SR údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb. Z 339 podnikov, ktoré si zatiaľ nesplnili povinnosť, sú niektoré povinné vykonať audit, a preto majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. Z 520 podnikov, ktoré si splnili povinnosť, 238 podnikov reagovalo až na základe písomnej výzvy úradu. K 30.4. 2007 uhradilo administratívne úhrady 154 podnikov.

Podľa článku 1 ods. 1 písm. c) všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb sú podniky v termíne do 10. apríla každého roku povinné zasielať úradu podklady potrebné na vydanie platobného výmeru a následne zaplatiť administratívne úhrady. Podniky, ktoré sú povinné vykonať audit majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. TÚ SR za neplnenie povinnosti uloží podľa § 71 ods. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách pokutu až do výšky 10 mil. Sk.


V Bratislave 11. mája 2007.