Až 44 podnikom hrozí pokuta a odňatie pridelených čísel

13.04.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje 44 podnikov, ktoré nepredložili správu o používaní pridelených čísel, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 500 tis. Sk. TÚ SR navyše podnikom, ktoré neuhradili ročnú úhradu za pridelené čísla, rozhodnutím odoberie pridelené čísla. Čísla sú potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

§ 71 ods. 5 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách „Úrad uloží pokutu do 500 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto .... nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel.“

§ 71 ods. 6 zákona „Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.“

§ 31 ods. 9 písm. a) zákona „Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby neuhradil ročnú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Držiteľ je povinný predkladať úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla.“

Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Úhrada je splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia úradu o pridelení čísla a opakovane každoročne po dobu platnosti rozhodnutia úradu o pridelení čísla na účet úradu.“V Bratislave 13. apríla 2007.