Až 468 operátorom hrozí pokuta do 40 mil. Sk

16.05.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky („telekomunikačných operátorov“), ktoré nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, alebo neoznámili, že im príslušný daňový úrad povolil odklad daňového priznania, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobili hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 40 mil. Sk.

K 15. máju 2008 si 477 podnikov splnilo povinnosť a zaslalo na TÚ SR údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb. Z 539 podnikov, ktoré si zatiaľ nesplnili povinnosť, je 69 je povinných vykonať audit, a preto majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. K 30. aprílu 2008 zaplatilo administratívne úhrady 150 podnikov.

Podľa článku 1 ods. 1 písm. c) všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb sú podniky v termíne do 10. apríla každého roku povinné zasielať úradu podklady potrebné na vydanie platobného výmeru a následne zaplatiť administratívne úhrady. Podniky, ktoré sú povinné vykonať audit majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. TÚ SR za neplnenie povinnosti uloží podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách pokutu do výšky 10 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 40 mil. Sk.

V Bratislave 16. mája 2008.