Bez podpory operátorov a ATO bude činnosť fóra veľmi oklieštená

06.10.2003, Tlačová správa
Na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) pokračovalo diskusné fórum k otázkam prenositeľnosti čísla. Účastníci dostali od Eurotelu Bratislava, a.s., Energotelu, a.s. a ATO návrhy k otázkam kompetencií riadiaceho výboru a jeho zloženia. V rámci diskusie dospeli k názoru, že je potrebné, aby predseda úradu inicioval stretnutie najvyšších predstaviteľov oboch mobilných operátorov, ST, a.s., ATO, VÚS a operátorov, ktorí nie sú členmi ATO, za účelom ustanovenia riadiaceho výboru. Všetci prítomní sa zhodli, že bez podpory uvedených predstaviteľov bude činnosť fóra veľmi oklieštená.

Po ustanovení riadiaceho výboru bude potrebné vytvoriť dve pracovné skupiny: legislatívnu a technickú. Legislatívna skupina sa bude zaoberať prípravou všeobecne záväzného právneho predpisu. Technická skupina vypracuje návrh technického riešenia prenositeľnosti čísla na Slovensku.

TÚ SR inicioval vznik fóra k otázkam prenositeľnosť čísla, ktorého prípravné stretnutie sa uskutočnilo v polovici apríla 2003. Úrad zadal VÚS vypracovať dokument o problematike prenositeľnosti čísiel. Úlohou fóra bude nájsť najvýhodnejšie riešenie prenositeľnosti čísla.

Na fóre sa zúčastňujú okrem zástupcov TÚ SR aj zástupcovia Slovenských telekomunikácií, a.s., Asociácie telekomunikačných operátorov, mobilných operátorov, alternatívnych operátorov a výrobcovia telekomunikačných technológií.

Povinnosť zavedenia povinnosti prenositeľnosti čísla stanovuje smernica nového regulačného rámca 2002/22EC o univerzálnej službe a právach užívateľov. Uvedená smernica má byť zapracovaná do legislatívy členských štátov EÚ do 24.7. 2003. V Slovenskej republike je smernica zapracovaná do návrhu zákona o elektronických komunikáciách, ktorý v roku 2004 nahradí zákon o telekomunikáciách.

Podľa zdôvodnení spomenutej smernice sa prenositeľnosť čísla považuje za kľúčovú možnosť spotrebiteľa ponechať si svoje číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Prenositeľnosť čísla medzi pevnou a mobilnou sieťou smernica nepožaduje, ale ani nevylučuje, ponecháva to na rozhodnutie členských štátov.

Prenositeľnosť čísla je vlastnosť, ktorá umožňuje užívateľovi ponechať si svoje účastnícke číslo pri zmene prevádzkovateľa siete, výbere inej základnej služby alebo zmene umiestnenia koncového zariadenia.

V Bratislave 6. októbra 2003.