Bezdrôtové telefóny pre americký trh spôsobujú rušenie

14.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v predvečer Svetového dňa spotrebiteľov upozorňuje užívateľov telefónnej služby na to, aby nekupovali bezdrôtové telefónne prístroje označené ako DECT 6.0. Tieto prístroje sú určené pre americký trh a na európskom trhu spôsobujú rušenie mobilných sietí 3. generácie (UMTS). Problémy s rušením sa už objavili v niektorých krajinách EÚ. V prípade predaja a používania týchto zariadení hrozí vysoká pokuta. TÚ SR upozorňuje záujemcov, aby nakupovali len také zariadenia, ktoré majú vyhlásenie o zhode a sú označené znakom zhody (CE).
     V poslednej dobe sa na európskom trhu začali objavovať DECT telefónne prístroje vo verzii DECT 6.0 (sú označené značkou FCC), ktoré vysielajú v časti pásma, ktoré je pridelené UMTS. Tieto telefónne prístroje sú určené pre americký trh a ich používanie na európskom trhu spôsobuje rušenie iných služieb. Rušenie sa môže prejavovať do vzdialenosti až cca 2 km od základňovej stanice. Na Slovensku i v Európe je možné prevádzkovať len tie DECT telefónne prístroje, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vo všeobecnom povolení VPR - 07/2001. Podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách možno rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia prevádzkovať, distribuovať a uviesť na trh len po posúdení ich zhody s požiadavkami nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta až do výšky 232 357 €.