Budúci piloti potrebujú úspešne absolvovať skúšky na RÚ

kokpit
24.06.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje budúcich pilotov, že bez dohľadu osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť nemôžu samostatne obsluhovať rádiovú stanicu na palube lietadla. V praxi to znamená, že najneskôr pred uskutočnením prvého samostatného letu sa musia  stať držiteľom osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (tzv. osvedčenie na obsluhu rádiostaníc), ktoré získajú po úspešnom absolvovaní skúšok pred skúšobnou komisiou RÚ.
 
Obsluhovať letecké a lietadlové stanice môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí budúcemu pilotovi pokuta od 100 eur do 10 000 eur.
 
Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Osobitnú odbornú spôsobilosť RÚ overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda RÚ.