Čas prepravy poštových zásielok/Transit time of postal items

     Čas prepravy poštových zásielok je definovaný ako D+n, kde D znamená deň podania a n počet dní, ktoré uplynuli od podania po dodanie poštovej zásielky.
     Transit time of postal items is defined as D+n; where D means the day of posting and n means the number of days after posting to the delivery of the postal item.

     Norma kvality stanovuje percentuálny podiel zásielok dodaných v určenej lehote. Napr. lehota D+2 znamená, že zásielka má byť dodaná najneskôr dva dni po dni podania zásielky (sobota, nedeľa a sviatok sa nezapočítavajú).
     The quality standard determines the percentage of delivery items to be delivered in the set time limit. For example the limit D+2 means that the item should be delivered at latest two days after the day of posting of postal item (Saturday, Sunday and holiday are not included).

1.1 Normy kvality – čas prepravy poštových zásielok/Quality standards – transit time of postal items

Rezolúcia Svetovej poštovej únie C 52/2008/The Resolution C 52/2008 of the Universal Postal Union 


     Svetová poštová únia prijala rezolúciu C 52/2008 a Programom kvality služby pre roky 2009 – 2012 odporučila prijať členským štátom opatrenia, aby bola v medzinárodnej poštovej prevádzke postupným progresívnym rastom dosiahnutá norma D+5 pre prioritné listy zo 65% v roku 2008 na 80 % v roku 2012.

     The Universal Postal Union has adopted the Resolution C 52/2008 and by the Program of quality of service for years 2009 – 2012 recommended to take measures to the member states that it will be in international postal operation by the gradual progressive growth achieved the standard D+5 for priority letters from 65% in year 2008 to 80% in year 2012.

Smernica 97/67/ES v znení smerníc 2002/39/ES a 2008/6/ES Európskeho parlamentu a Rady/Directive 97/67/EC amended by Directives 2002/39/EC and 2008/6//EC of the European Parliament and Council 

     Smernica 97/67/ES v znení smerníc 2002/39/ES a 2008/6/ES Európskeho parlamentu a Rady stanovuje pre cezhraničné prioritné zásielky (v SR listy 1. triedy) v rámci Spoločenstva nasledujúce kvalitatívne normy:

     The Directive 97/67/EC amended by Directives No. 2002/39/EC and 2008/6/EC of the European Parliament and Council has stated for cross-border priority items (in the SR the 1. class letters) within the European Community the following quality standards:

Kvalitatívne normy pre zahraničné zásielky v rámci Spoločenstva

 

Lehota/Time limit Norma kvality/Standard
D+3 85 % zásielok/of items
D+5 97 % zásielok/of items
 

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby/Requirements for the universal service quality 

    Regulačný úrad stanovil pre poskytovateľa univerzálnej služby  - Slovenská pošta, a. s., normy kvality pre základné služby vo vnútroštátnom poštovom styku na úrovni 92% od roku 2023.:

 

Druh zásielky/Kind of item Lehota/Time limit Norma kvality/Standard
List najrýchlejšej kategórie/Letter of the fastest category D+1 92 % zásielok/of items
List štandardnej kategórie/Letter of the standard category D+2 92 % zásielok/of items
Balík najrýchlejšej kategórie/Parcel of the fastest category D+2 92 % zásielok/of items
Poštový poukaz/Postal money order D+2 92 % zásielok/of money orders
Reklamná adresovaná zásielka/Direct mail D+4 92 % zásielok/of items