Cena za zostavenie volania bude podľa novej metodiky

17.12.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím určil novú metódu kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení. Slovak Telekom, a.s., ako významný podnik, je povinný pri výpočte ceny za službu zostavenie volania použiť nákladový model Bottom up Long Run Incremental Costs pure („BU LRIC pure“). TÚ SR stanoví cenu za službu zostavenia volania, ktorá bude vychádzať z nákladov teoretického efektívneho podniku s využitím modelu BU LRIC pure.
     Významný podnik je podľa tohto rozhodnutia každoročne povinný predložiť TÚ SR požadované vstupné údaje za príslušný kalendárny rok najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Významný podnik je povinný predložiť TÚ SR vstupné údaje do modelu a výšku ceny s odôvodnením vypočítanej ceny pre službu zostavenie volania. Ďalej je povinný na základe žiadosti TÚ SR preukázať, že cena obsahuje iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby zostavenie volania. TÚ SR alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba následne overí a schváli výšku ceny alebo v odôvodnených prípadoch môže TÚ SR pristúpiť k úprave ceny vypočítanej významným podnikom. Významný podnik je povinný účtovať vypočítané ceny podľa Metódy kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení významného podniku až po schválení alebo úprave ceny TÚ SR. Táto schválená alebo upravená cena je maximálna cena, ktorú nemožno prekročiť.
     Vypočítaná cena za službu zostavenia volania bude vychádzať z topológie siete efektívneho podniku. Použitie tejto metodiky vychádza zo všeobecného princípu, že siete ostatných podnikov, ktoré boli budované v liberalizovanom prostredí sú najmenej rovnako efektívne. Z toho vyplýva, že vypočítaná cena pre službu zostavenia volania je maximálnou a symetrickou cenou, ktorú je významný podnik oprávnený účtovať za službu zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení významného podniku bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky.
     Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.